ภาพรวมบริษัท

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือ “กลุ่มซีพีเอฟ” มีเป้าหมาย ในการคงความเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย และปลอดภัย สู่ผู้บริโภค ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่การเป็น “ครัวของโลก” ด้วยการให้ความสำคัญ และ ทุ่มเท กับการวิจัยและพัฒนาในทุกๆ ขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ที่สอดคล้องกับความพึงพอใจและ พฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมทั้งยึดมั่นในนโยบายการดำเนินธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง


การควบคุมคุณภาพ

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในเรื่องของ “คุณภาพสินค้า” ที่จะต้องได้มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อการบริโภค

 

การวิจัยและพัฒนา

งานวิจัยและพัฒนา นับได้ว่าเป็นเบื้องหลัง ความสำเร็จของ ซีพีเอฟ ในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรม ซีพีเอฟจึงให้ความสำคัญ ในด้านการวิจัยและพัฒนา


ข่าวสารองค์กร
ห้าดาวอินเดีย ฉลองความสำเร็จขยายครบ 100 สาขา    | 14/04/14
ซีพีเอฟ ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย   | 11/04/14
ซีพีเอฟ ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย   | 10/04/14

 

ประวัติองค์กร
จากอดีตถึงปัจจุบัน เกือบ 30 ปี แห่งการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สู่ตลาดทั่วโลก…
 
Quick Links
 
CPF Call Center