dcsimg

Operations in Brief

Leading Agro-Industrial and Food Conglomerate

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ซีพีเอฟ”) เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และ ปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร
ดูทั้งหมด

บริษัทเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ในประเทศไทย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักที่สำคัญ ได้แก่ อาหารสุกร อาหารไก่ อาหารเป็ด อาหารกุ้ง และอาหารปลา โดยมีการผลิตทั้งในรูปหัวอาหารและอาหารสำเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ด สูตรอาหารสัตว์ของบริษัทเป็นไปตามโภชนาการที่สัตว์แต่ละประเภทและแต่ละอายุต้องการ บริษัทจัดจำหน่ายอาหารสัตว์บก
ภายใต้ตราสินค้า ซีพี ไฮโกร ฮ๊อกโทนัล ไฮโปรไวท์ แอน-ไว-โปร สตาร์ฟีด โนโว่ เซฟฟีด เอราวัณ ซี.เอฟ. และ ไฮแลค และ จัดจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำภายใต้ตราสินค้า ซีพี สตาร์ฟีด ไฮเกร์ด บลังก้า สตาร์เกท เซฟฟ์ฟีชและ เซฟฟ์โฟ

บริษัทมีโรงงานผลิตครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งบริษัทจำหน่ายอาหารสัตว์ให้แก่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่โดยตรง และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ผ่านตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ การกำหนดราคาขายจะพิจารณาจากต้นทุนการผลิตในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะสอดคล้องกับราคาตลาดของวัตถุดิบและได้รับการอนุมัติจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

บริษัทดำเนินกลยุทธ์หลักทางการตลาดด้วยการให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ การให้คำแนะนำด้านวิชาการ เทคนิคการบริหารจัดการฟาร์มและการเลี้ยงสัตว์ที่ทันสมัยโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ทั้งในรูปของการจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากลในรูปของสิ่งพิมพ์และสื่อสังคม (“Social Media”) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทมีหน่วยงานกลางในการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์อยู่ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้มด้านปริมาณ และราคาวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพืชผลทางการเกษตรหลักที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ข้าวสาลี ปลายข้าว และปลาป่น เป็นต้น โดยในการจัดซื้อ บริษัทจะคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่แหล่งที่มาและคุณภาพของวัตถุดิบ ความสอดคล้องด้านนโยบายในการดำเนินธุรกิจทางด้านมนุษยชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม อีกทั้งบริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตในประเทศเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะในบริเวณท้องที่ที่โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นและช่วยลดระยะทางและพลังงานที่ใช้สำหรับการขนส่ง และหากปริมาณที่จัดซื้อในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต ไม่ว่าจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอ หรือคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน จึงจะมีการนำเข้าจากต่างประเทศ

บริษัทให้ความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยจัดหาวัตถุดิบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบนั้นๆ ว่ามาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน โรงงานอาหารสัตว์น้ำ ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ของบริษัทเป็นโรงงานแห่งแรกของโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน International Fishmeal and Fish Oil Organization’s Responsible Supply Chain of Custody หรือ IFFO RS CoC จากองค์กรปลาป่นสากล และยังได้รับรางวัล Best Aquaculture Practices (BAP) จาก Global Aquaculture Alliance (GAA) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการประมงที่ดี

ด้านกระบวนการผลิต บริษัทให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม โรงงานอาหารสัตว์ของบริษัทมีห้องปฎิบัติการและอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต การผลิตทุกขั้นตอนจะถูกควบคุมและตรวจสอบคุณภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารสัตว์มีคุณภาพสม่ำเสมอและได้มาตรฐานตามที่กำหนด ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของบริษัทจึงมีอัตราแลกเนื้อและผลผลิตที่ดี ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีต้นทุนการเลี้ยงที่ต่ำลง

ดูทั้งหมด

บริษัทเป็นผู้เลี้ยงสัตว์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยสัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลาเป็นต้น ฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัทกระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ภายใต้ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์สามารถจำแนกได้ 2 ประเภทหลักดังนี้

1. พันธุ์สัตว์
บริษัทให้ความสำคัญกับพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ แข็งแรง เหมาะสมกับสภาวะการเลี้ยงในแต่ละประเทศ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากการเพาะพันธุ์สัตว์เองแล้ว บริษัทยังนำเข้าพันธุ์สัตว์บางชนิดมาจากต่างประเทศเพื่อนำมาเพาะพันธุ์และเลี้ยงต่อเป็นสัตว์เพื่อการค้าในฟาร์มของบริษัท หรือขายใหักับตัวแทนจำหน่ายและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยทั้งนี้ บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์อย่างสม่ำเสมอ เช่น ลูกสุกรขุนสายพันธุ์ซีพีคุโรบูตะ ที่ให้เนื้อสุกรที่มีความนุ่ม รสชาติอร่อย หรือลูกกุ้งสายพันธุ์ซีพีที่แข็งแรงเป็นต้น

ด้านนโนบายการตลาดบริษัทให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายโดยมีสำนักงานสาขาตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่เทคนิคการเลี้ยงสัตว์การจัดการฟาร์มให้แก่เกษตรกร

2. สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์มีชีวิต และเนื้อสัตว์แปรรูปขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์หลักในธุรกิจนี้แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีชีวิต ได้แก่ สุกรขุน ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ ไข่ไก่ และไข่เป็ด บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ในตลาดท้องถิ่น กลุ่มที่สอง คือ เนื้อสัตว์แปรรูปขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สุกรเนื้อ ไก่เนื้อ และเป็ดเนื้อ ส่งไปโรงงานแปรรูปเพื่อตัดแต่ง แยกชิ้นส่วนตามที่ตลาดต้องการ แล้วนำไปบรรจุและแช่เย็นหรือแช่แข็งเพื่อจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่เย็นแช่แข็งภายใต้ตราสินค้า โดยจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และธุรกิจบริการอาหาร (Food Service) โดยราคาขายจะผันแปรไปตามความต้องการและปริมาณผลผลิตที่มีในประเทศไทยและตลาดโลก หรือเป็นราคาที่ตกลงกันสำหรับสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดหลักด้วยการให้ผู้บริโภคตระหนักถึงมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตของบริษัท

บริษัทคัดเลือกและทดสอบสายพันธุ์ตามหลักพันธุกรรมธรรมชาติ และให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มที่ดี เพื่อพัฒนาการเลี้ยงให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการสร้างมาตรฐานการทำงานระดับสากล และการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการคุณภาพ ตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบเพื่อการดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานทั้งห่วงโซ่การผลิต บริษัทได้ใช้มาตรการปฏิบัติที่ดีระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Best practice on Biosecurity) ซึ่งเป็นมาตรการปฏิบัติด้านการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ฟาร์มสัตว์บกจะมีการจัดการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ (Evaporative Cooling System)เพื่อทำให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการเลี้ยงตลอดเวลา มีระบบให้อาหารและน้ำอัตโนมัติ ตลอดจนให้แสงสว่างตามที่สัตว์แต่ละชนิดต้องการและเป็นโรงเรือนที่สามารถป้องกันการติดต่อหรือแพร่ระบาดโรคจากสัตว์และแมลงต่างๆ โดยทั้งหมดนี้มีการควบคุมฟาร์มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง

บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง และได้นำมาตรฐานการผลิตที่ดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรฐานสากล มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal Welfare Standard) ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์มาใช้ควบคู่ไปกับการเลี้ยงที่ทันสมัย ปราศจากการใช้ฮอร์โมนในการเร่งการเจริญเติบโตอันเป็นสารต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เลี้ยงสัตว์หนาแน่นเกินไป มีการป้องกันและรักษาเมื่อสัตว์บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มตรวจสุขภาพสัตว์ระหว่างการเลี้ยงมีการเคลื่อนย้ายขนส่งสัตว์โดยใช้พาหนะขนส่งโดยเฉพาะ อีกทั้งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีกสำหรับการผลิตอาหารแปรรูปตามมาตรฐาน Red Tractor Assurance (RTA) จากประเทศอังกฤษอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปี 2558 ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนับเป็นมาตรฐานการผลิตที่มีกฎระเบียบเข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกในปัจจุบัน

นอกจากการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์เองแล้ว บริษัทมีการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร ทั้งการเลี้ยง สุกรขุนและไก่เนื้อ โดยบริษัทจะดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์การเลี้ยงของตนเอง ซึ่งหากผ่านการคัดเลือก บริษัทก็จะจัดหาพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรเหล่านั้น

สำหรับฟาร์มสัตว์น้ำ บริษัทเน้นการเลี้ยงแบบเทคโนโลยีชีวภาพ (Probiotic Farming) ที่หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมี และบริษัทได้นำระบบการเลี้ยงกุ้งระบบปิดแบบน้ำหมุนเวียนมาใช้ เพื่อลดการใช้น้ำ ป้องกันโรคระบาด และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมนอกจากนี้ บริษัทได้นำมาตรฐาน Best Aquaculture Practices (BAP) มาใช้ซึ่งครอบคลุมทั้งโรงเพาะฟักอนุบาลฟาร์มเลี้ยงกุ้งและโรงงานแปรรูป ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใส่ใจกับความปลอดภัยของสินค้าอาหารโดยต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้

ดูทั้งหมด

บริษัทนำผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้ผ่านการแปรรูปขั้นพื้นฐานไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าอาหารปรุงสุก อาหารกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน จากนั้นจึงนำไปแช่เย็น แช่แข็ง และจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า
ของบริษัท และตราสินค้า โดยทำการวิจัยและสำรวจความต้องการและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีแนวโน้มต้องการความสะดวกสบาย ใส่ใจสุขภาพ ในทุกกลุ่มอายุ อาทิ แม่บ้าน คนทำงาน วัยรุ่น เป็นต้น บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายที่เป็นทั้งค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) ค้าปลีกแบบใหม่ (Modern Trade) เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และธุรกิจบริการอาหาร (Food Service) เช่น ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด (Fast Food) เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าปลีกของบริษัทเอง (Retail and Food Outlets) ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกอื่นๆ ส่วนการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ บริษัทมีสาขาและตัวแทนจำหน่ายในประเทศต่างๆ รวม 18 ประเทศ รวมทั้งจำหน่ายผ่านผู้นำเข้าในต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทส่งออกสินค้าไปทั่วโลก โดยประเทศที่นำเข้าหลักได้แก่ สหภาพยุโรป อังกฤษ ญี่ปุ่น อเมริกา และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

บริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และบริษัทให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าอาหารให้มีคุณภาพในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกที่จำหน่ายในประเทศและส่งออก เช่น ไส้กรอกชิกเก้นแฟรงค์ ไส้กรอกชไวเวิร์สท ซึ่งเป็นไส้กรอกพรีเมียมตราบุชเชอร์ สเต๊กหมูคุโรบุตะ เกี๊ยวกุ้ง กุ้งต้มสุก ไก่คาราเกะ ไก่ห่อสาหร่าย ไก่เทอริยากิ ข้าวแกงเขียวหวานไก่ บะหมี่เป็ดพะโล้ เป็ดย่าง ลูกชิ้น และสปาเกตตี้คาโบนาร่า เป็นต้น บริษัทได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ตราสินค้า คิทเช่นจอย ห้าดาวบีเค บีเคพี และรวมถึงการผลิตเพื่อจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า

บริษัทดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดหลักด้วยการให้ผู้บริโภคตระหนักถึงตราสินค้า และใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติอร่อยมีคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตสร้างความสะดวกให้ผู้บริโภค และส่งเสริมให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ในทุกโอกาสโดยการบริหารช่องทางการขาย

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่อง “คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร” บริษัทจึงมุ่งมั่นดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการนำระบบการบริหารระดับสากลมาใช้ ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practices - GMP) ระบบการวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมเพื่อความปลอดภัยอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP) นอกจากนี้ บริษัทยังนำระบบมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มมาใช้บริหารจัดการเพิ่มเติมเช่น Global Standard for Food Safety: BRC (The British Retail Consortium), Halalและ Best Aquaculture Practices Standards : BAP เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีการใช้มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานOccupational Safety & Health Administration Management System : OSHAS 18001 และมาตรฐาน CPF Safety Health and Environment Management System : CPF SHE MS ในกระบวนการผลิตของบริษัท เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังนำมาตรฐานสากลในการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)มาใช้ เพื่อให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามกฎหมายอีกด้วย

กิจการค้าปลีกและร้านอาหาร (Retail and Food Outlets)
เพื่อเพิ่มความสะดวกของผู้บริโภคในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทได้มีการลงทุนขยายช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์หลักที่จัดจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสำเร็จพร้อมเสิร์ฟ ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ในรูปสินค้าแช่เย็นและแช่แข็งภายใต้ตราสินค้า และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ผ่านการตัดแต่งชิ้นส่วนหรือปรุงแต่งตามที่ตลาดต้องการซึ่งจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่เย็นแช่แข็ง จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. ธุรกิจห้าดาว   เป็นการบริหารจัดการจุดขายห้าดาวในรูปแบบแฟรนไชส์โดยมีผลิตภัณฑ์ภายใต้จุดขายห้าดาวทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ จุดขายไก่ย่าง จุดขายไก่ทอด จุดขายข้าวมันไก่ จุดขายบะหมี่ห้าดาว จุดขายเรดดี้มีล และจุดขายไส้กรอก นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจห้าดาวไปยังประเทศเวียดนาม อินเดียลาว และกัมพูชา

2. ร้านอาหารเชสเตอร์   เป็นธุรกิจร้านอาหารจานด่วน ดำเนินการโดยบริษัทและในรูปแบบแฟรนไชส์ โดยมีทั้งร้านที่บริษัทดำเนินการเอง และดำเนินการในรูปแบบแฟรนไชส์

3. ร้านอาหารซีพี คิทเช่น   เป็นร้านอาหารบริการด่วน (Fast Serve) ภายใต้แนวคิดอาหารสดใหม่ อิ่มอร่อย ราคายุติธรรม (Fresh, Full and Fair)

4. ร้านค้าปลีกซีพี เฟรชมาร์ท   เป็นร้านค้าปลีกที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารสด อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน ภายใต้มาตรฐานสินค้าของแบรนด์ซีพี และแบรนด์ซีพี เฟรชมาร์ท มีลักษณะการดำเนินการเป็นศูนย์รวมสินค้าอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพดี ซึ่งมีการดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ เป็นร้านค้าปลีก และตู้เย็นชุมชน นอกจากนี้ ในปลายปี 2558
ซีพี เฟรชมาร์ท ได้เปิดตัวร้านรูปแบบใหม่เรียกว่า Modern Home Meal Solution ที่มีความทันสมัยตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ชอบปรุงอาหารมื้อง่ายๆ โดยมีสินค้าหลากหลายให้เลือกทั้งผักและผลไม้ เครื่องปรุงรส อาหารพร้อมปรุงและอาหารพร้อมรับประทาน

5. ศูนย์อาหารซีพี ฟู้ดเวิลด์   เป็นศูนย์อาหารที่มีความหลากหลายของร้านอาหารทั้งที่เป็นร้านอาหารของกลุ่มบริษัทเอง และร้านอาหารจากภายนอก
ซีพีฟู้ดเวิลด์ก้าวขึ้นสู่การเป็นธุรกิจชั้นนำระดับแนวหน้าของกลุ่มธุรกิจศูนย์อาหารโดยเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารคุณภาพที่เน้นเรื่องรสชาติและการบริการอย่างมืออาชีพ ใส่ใจในความต้องการของผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัยนอกจากจุดเด่นในด้านอาหารแล้วศูนย์อาหารซีพีฟู้ดเวิลด์ยังเป็นศูนย์อาหารที่ได้มาตรฐานในด้านความสะอาดของอุปกรณ์ รวมทั้งสุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการเป็นการรวบรวมคุณภาพทุกๆด้านภายใต้บรรยากาศที่ทันสมัยเพื่อให้เป็นหนึ่งในศูนย์อาหารของคนรุ่นใหม่
นอกจากนี้ ซีพีฟู้ดเวิลด์ยังได้มีการขยายธุรกิจในช่องทางการบริการอาหารจัดเลี้ยงเต็มรูปแบบโดยแบ่งเป็น2 ช่องทางดังนี้
• บริการอาหารจัดเลี้ยง ให้บริการทางด้านอาหารทั้งMeal Box และ Snack Box รวมถึงการจัดเลี้ยงแบบครบวงจร
• บริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ซีพีฟู้ดเวิลด์มีแผนกโภชนาการภายใต้การกำกับดูแลของเชฟมืออาชีพเข้ามาดูแลในทุกเมนูอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยรสชาติอร่อยการทำงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากลระดับโลกอย่าง JCI และHACCP เพื่อมุ่งสู่การเป็นทีมงานบริการมืออาชีพในโรงพยาบาล