ซีพีเอฟผลิตอาหารสัตว์ทั้งในรูปหัวอาหารและอาหารสำเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ด สำหรับเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร เป็ด และอื่นๆ ในการผลิตอาหารสัตว์ วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลายข้าว เป็นต้น มีการควบคุม สูตรอาหาร และการผลิตทุกขั้นตอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมกับมีระบบสุ่มตรวจเพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจต่อคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์

ด้วยสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจและมีผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย กลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญคือ การรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่องอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์
อาหารสัตว์   พันธุ์สัตว์
ซีพีเอฟ ทุ่มเทให้กับการศึกษาค้นคว้าวิจัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเทคโนโลยีอันทันสมัย สร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัย...   ผลิตภัณฑ์พันธุ์สัตว์ ซีพีเอฟ ได้รับการคัดเลือก
สายพันธุ์ดีและนำมาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม
กับการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย เพื่อให้ได้สายพันธุ์ ที่มีคุณภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ
การเลี้ยงที่ทันสมัย...