เนื่องจากซีพีเอฟจะคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงเข้าสู่กระบวนการผลิต นอกจากนี้ อาหารสัตว์บก ซีพีเอฟสำหรับสัตว์แต่ละประเภท ยังได้ทำการวิจัยพัฒนาสูตรอาหาร ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสัตว์ ในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญข้อหนึ่ง ของหลักการเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ อาหารสัตว์บกที่ผลิตจากโรงงานของซีพีเอฟ ยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ไปยังแหล่งที่มาได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บกของซีพีเอฟ ประกอบไปด้วย

กลุ่มอาหารไก่เนื้อ
กลุ่มอาหารไก่เนื้อ
 

ผลิตภัณฑ์อาหารไก่เนื้อของซีพีเอฟจะแบ่งตามระยะการเลี้ยง ได้แก่ ไก่เนื้อระยะแรก ไก่เนื้อระยะสอง และไก่เนื้อระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นการแบ่งตามช่วงอายุของไก่เนื้อ
กลุ่มอาหารไก่ไข่
กลุ่มอาหารไก่ไข่
 

ผลิตภัณฑ์อาหารไก่ไข่ จะแบ่งเป็นอาหารออกเป็น

อาหารไก่เล็กรุ่น ซีพีเอฟได้แบ่งหมวดหมู่ของอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุของไก่ไข่ โดยแบ่งช่วงอายุเป็น ไก่เล็ก ไก่รุ่น และไก่สาว

อาหารไก่ระยะไข่  จะแยกประเภทอาหารออกเป็น ไก่ระยะไข่ และไก่ไข่ก่อนปลด
กลุ่มอาหารสุกร
กลุ่มอาหารสุกร
 

ผลิตภัณฑ์อาหารสุกรซีพีเอฟ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ อาหารสุกรพันธุ์ อาหารสุกรอ่อน,นม อาหารสุกรขุน

อาหารสุกรพันธุ์ แบ่งเป็นสุกรพันธุ์ระยะเล็ก สุกรพันธุ์ระยะรุ่น สุกรแม่พันธุ์ระยะอุ้มท้อง สุกรพันธุ์ระยะเลี้ยงลูก

อาหารสุกรอ่อน,นม แบ่งเป็นสุกรระยะเลียราง อาหารสุกรนม สุกร

อาหารสุกรขุน แบ่งเป็นสุกรเล็ก สุกรรุ่น และสุกรขุน
กลุ่มอาหารเป็ด
กลุ่มอาหารเป็ด
 

แบ่งออกเป็นเป็ดเนื้อและ เป็ดไข่

อาหารเป็ดเนื้อ ยังแบ่งได้เป็น เป็ดเนื้อระยะแรก เป็ดเนื้อระยะสอง และเป็ดเนื้อระยะสุดท้าย โดยแบ่งตามระยะของช่วงอายุ

อาหารเป็ดไข่ แบ่งเป็นอาหารของเป็ดระยะเล็ก และเป็ดระยะไข่
กลุ่มอาหารโค
กลุ่มอาหารโค
 

แบ่งได้เป็น

อาหารโคนม จะประกอบไปด้วย อาหารลูกโค อาหารโครุ่น อาหารโคสาว อาหารโคนมและอาหารโคดราย

อาหารโคเนื้อ จะประกอบไปด้วย อาหารลูกโค อาคารโครุ่น และอาหารโคขุน.
กลุ่มอาหารอื่นๆ
กลุ่มอาหารอื่นๆ
 

ได้แก่ อาหารนกกระทา อาหารกระต่าย อาหารไก่ชน อาหารไก่พื้นเมือง อาหารนกกระจอกเทศ อาหารช้าง และอาหารแพะ< ย้อนกลับ