dcsimg

เกี่ยวกับ ซีพีเอฟ

รางวัล และความสำเร็จ

บริษัทมีแนวทางกลยุทธ์ที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นผู้นำในด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารระดับโลก บริษัทจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลที่ดีรวมถึงใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ซึ่งจะเห็นได้จากการได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

 • รางวัลด้าน ความเป็นเลิศขององค์กร 

  รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม Best Innovation Company Awards ในงาน ประกาศรางวัล SET Awards 2016 จากผลงาน "อกไก่นุ่มสุขภาพ"

  รางวัล Total Productive Maintenance Excellence Award 2015 , Category A

  รางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2558

  ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบคอมพาร์ทเมนท์ จากกรมปศุสัตว์

  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม Best Innovation Company Awards ในงาน ประกาศรางวัล SET Awards 2016 จากผลงาน "อกไก่นุ่มสุขภาพ" ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของชาวญี่ปุ่น และหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย

  • ซีพีเอฟ ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประเภท Emerging Markets ประจำปี 2559 ในหมวดอุตสาหกรรมอาหาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

  • สถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance : JIPM จากประเทศญี่ปุ่น มอบรางวัล Total Productive Maintenance Excellence Award 2015 , Category A แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของซีพีเอฟจำนวน 7 โรงงาน ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ระบบควบคุมและจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กรโดยรวม และในปี 2016 ซีพีเอฟได้รับรางวัลความสำเร็จในการเป็นโรงงานที่มีระบบงานตามแนวคิด การป้องกัน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน

  • กระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2558 แก่สายธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ นับเป็นธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ แสดงถึงเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการได้มาตรฐานระดับโลก

  • ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบคอมพาร์ทเมนท์ จากกรมปศุสัตว์ ในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่รายแรกของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินระบบป้องกันและประเมินความเสี่ยง

 • รางวัลด้าน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

  รางวัลเทพทอง ด้าน “ องค์กรดีเด่น ” ในงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 17

  รางวัล ASEAN Energy Awards 2016

  • รางวัลเทพทอง ด้าน “ องค์กรดีเด่น ” ในงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 17 ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

  • รางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน” หรือ CSR-DIW ประจำปี 2559 จำนวน 28 รางวัล ประเภท CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  • โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ รับรางวัลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระดับอาเซียน (ASEAN-OSHNET Awards 2016) จากประเทศเวียดนาม โดยซีพีเอฟถือเป็นองค์กรแรกของไทยที่ได้รับรางวัล

  • รางวัล ASEAN Energy Awards 2016 เพื่อเชิดชูเกียรติและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการของประเทศสมาชิกอาเซียน

  • รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรที่ดำเนินโครงการไบโอดีเซล จากการนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

  • รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการของซีพีเอฟ ทั้งฟาร์มและโรงงานแปรรูปอาหารของกลุ่มธุรกิจไก่เนื้อและฟาร์มธุรกิจสัตว์น้ำ 111 แห่ง ในฐานะที่เป็นสถานประกอบกิจการเป็นแบบอย่างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการบริหารจัดการด้านแรงงาน ตามหลักปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP)

 • รางวัลด้าน กิจการในต่างประเทศ 

  รางวัล VNR 500 – Top 500 องค์กรที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม โดย บริษัท Vietnam Report ร่วมกับหนังสือพิมพ์ VietnamNet

  รางวัล Vietstock 2016 จากความก้าวหน้าอย่างมากในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของเวียดนาม

  บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น

  • รางวัล VNR 500 – Top 500 องค์กรที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม โดย บริษัท Vietnam Report ร่วมกับหนังสือพิมพ์ VietnamNet จัดการคัดเลือก จัดลำดับโดยใช้เกณฑ์หลักๆ เช่น ยอดขาย กำไร จำนวนพนักงาน ทรัพย์สิน เป็นต้น

  • รางวัล Top 50 บริษัทพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน จัดโดยสมาคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเวียดนาม

  • รางวัล Vietstock 2016 จากความก้าวหน้าอย่างมากในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของเวียดนาม เช่นการเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยกรมปศุสัตว์เวียดนาม

 • รางวัลด้าน ความเป็นเลิศขององค์กร 

  รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value 2015 ประเภทองค์กรที่มีผลการประเมินมูลค่าแบรนด์สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รางวัล CFO ยอดเยี่ยม จากงาน "IAA Awards for Listed Companies 2014" โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2013-2014)

  รางวัลประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการผลิตยั่งยืน ProSustain ในผลิตภัณฑ์ "ไก่สด” และ “ไก่ปรุงสุก" จาก Det Norske Veritas (DNV GL) องค์กรรับรองมาตรฐานชั้นนำระดับโลก ในงานแสดงสินค้าอาหาร Anuga 2015 ประเทศเยอรมนี นับเป็นผู้ผลิตไก่รายแรกของโลกที่ได้มาตรฐานนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556

  • รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value 2015 ประเภทองค์กรที่มีผลการประเมินมูลค่าแบรนด์สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รางวัล CFO ยอดเยี่ยม จากงาน "IAA Awards for Listed Companies 2014" โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2013-2014)

  • รางวัลโล่เกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ(Innovation Outstanding) ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2015 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รางวัลประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการผลิตยั่งยืน ProSustain ในผลิตภัณฑ์ "ไก่สด” และ “ไก่ปรุงสุก" จาก Det Norske Veritas (DNV GL) องค์กรรับรองมาตรฐานชั้นนำระดับโลก ในงานแสดงสินค้าอาหาร Anuga 2015 ประเทศเยอรมนี นับเป็นผู้ผลิตไก่รายแรกของโลกที่ได้มาตรฐานนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556

  • รางวัลประกาศนียบัตรด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ จากกระทรวงแรงงานในฐานะที่ซีพีเอฟเป็นสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย ให้ความคุ้มครองดูแลตามมาตรฐานที่ดี มีส่วนป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์

 • รางวัลด้าน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
  • รางวัลเทพทอง ด้าน “องค์กรดีเด่น” ในงานพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่ 16 ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

  • รางวัล Thailand Energy Awards 2015 ประเภท “โรงงานควบคุมดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน” และ “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดีเด่นระดับประเทศ” โดยกระทรวงพลังงาน

  • รางวัล “Thailand PES Award 2015 ในฐานะองค์กรผู้ทำความดีในการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES จากการดำเนินโครงการปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ในพื้นที่ตำบลบางสน และตำบลชุมโค จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  • รางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2015 ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนนมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยให้กับพนักงานทั้งองค์กร จัดโดยงานสัมมนาระดับชาติ ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12

  • สถานประกอบการซีพีเอฟ 30 แห่ง ได้รับรางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน”หรือ CSR-DIW ประจำปี 2558 ประเภท CSR-DIW Continuous Award จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  • รางวัล SET Awards 2015 ประเภท Thailand Sustainability Investment ด้านให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 ประเภท “รางวัลดีเด่น” จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

  • รางวัลประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรที่มีผลดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

  • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558 จำนวน 54 รางวัลจากงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

 • รางวัลด้าน กิจการในต่างประเทศ 

  ประเทศเวียดนาม

  • C.P. Vietnam Corporation รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจภาคปศุสัตว์ให้มีความทันสมัย ส่งเสริมความมั่นคงพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน จัดโดยกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม

  • C.P. Vietnam Corporation รับรางวัล The National Volunteer Awards 2015 จากองค์กรสหประชาชาติ (United Nations Volunteer‎) และสหพันธ์เยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ ( Ho Chi Minh Communist Youth Union ) ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และส่งเสริมการรณรงค์การบริโลหิตอย่างต่อเนื่อง

 • รางวัลด้าน ความเป็นเลิศขององค์กร 

  รางวัล 2014 Thailand Animal Feed Company of the Year จากงาน Frost & Sullivan Thailand Best Practices Award โดย บริษัท ฟอร์สท แอนด์ ซัลลิแวน จำกัด

  รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2014 ประเภทองค์กรที่มีผลการประเมินมูลค่าแบรนด์สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในหมวดอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

  รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ(Thailand Quality Class-TQC) ประจำปี 2556 จำนวน 2 รางวัล โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

  • รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2014 ประเภทองค์กรที่มีผลการประเมินมูลค่าแบรนด์สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในหมวดอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ประจำปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รางวัล CFO ยอดเยี่ยม จากงาน "IAA Awards for Listed Companies 2014" โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
  • รางวัลหุ้นกู้อนุพันธ์ยอดเยี่ยมปี 2557 (Exchangeable Bond) จาก International Financing Review (IFR) ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลก และInternational Financing Review Asia (IFR Asia)ซึ่งเป็นรางวัลในระดับภูมิภาคโดย Thomson Reuters
  • รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2013 “ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence)” โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รางวัล 2014 Thailand Animal Feed Company of the Year จากงาน Frost & Sullivan Thailand Best Practices Award โดย บริษัท ฟอร์สท แอนด์ ซัลลิแวน จำกัด
  • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class-TQC) ประจำปี 2556 จำนวน 2 รางวัล โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
  • อาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์เจอร์ไฮ ได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ปี 2557(Prime Minister’s Business Enterprise Award: PM Award 2014) สาขาแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม หรือ Best Thai Brand โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  • รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนปี 2556 "กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” โดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลด้าน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
  • รางวัล “Best Year on Year Score Change for Hong Kong and South East Asia” จากองค์กร CDP หรือ Carbon Disclosure Project ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงว่าซีพีเอฟมีการพัฒนาการด้านลดก๊าซเรือนกระจกยอดเยี่ยม
  • บริษัทเป็นผู้ประกอบการไทยรายแรก ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศเกาหลี จากผลิตภัณฑ์ Frozen Hot and Spicy Chicken Strips จากสถาบันด้านอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเแห่งชาติเกาหลี (Korea Environment Industry and Technology Institute: KEITI)
  • รางวัล Thailand Energy Awards 2014 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ จำนวน 2 รางวัล และรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยกระทรวงพลังงาน
  • สถานประกอบการ 27 แห่ง ได้รับรางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน” หรือ CSR-DIW ประจำปี 2557 ประเภท CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
  • โรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทราของซีพีเอฟได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสังคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEMAS ในระดับ Gold Standard เป็นรายแรกของอุตสาหกรรมอาหารของไทย และเป็นรายแรกใน 10 ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย International Copper Association
  • รางวัล SET Award 2014 “รางวัลดีเด่น” ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • รางวัล CSR Recognition ประจำปี 2014 “ประเภททั่วไป” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 “ประเภทรางวัลดีเด่น” โดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
  • มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ และซีพีเอฟ ได้รับโล่เกียรติยศสำหรับองค์กรที่ให้การสนับสนุนกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2532
  • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2557 จำนวน 96 รางวัล จากงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
 • รางวัลด้าน กิจการในต่างประเทศ 

  ประเทศเวียดนาม

  • C.P. Vietnam Corporation ได้รับเหรียญทองASEAN 2014 และใบประกาศเกียรติคุณธุรกิจดีเด่นASEAN ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่องโดยสร้างผลงานดีเด่นในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจและเป็นองค์กรในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามภายในงานพิธี "สรรเสริญนักธุรกิจองค์กรASEAN ปี 2014" จัดโดยกระทรวงพาณิชย์เวียดนามร่วมกับสหพันธ์บรรดาองค์กรมิตรภาพนครโฮจิมินห์และสมาคมมิตรภาพเวียดนามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกจังหวัดบิ่นห์เยืองประเทศเวียดนามได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติเวียดนามViet Nam Quality Award (VNQA) โดยรัฐบาลประเทศเวียดนาม

 • รางวัลด้าน ความเป็นเลิศขององค์กร 

  รางวัลบริษัทยอดเยี่ยม สาขากลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปี 2556
  งานMoney & Banking Awards 2013

  รางวัล Thailand’s Top CorporateBrand Values 2013
  หมวดอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศไทย

  บริษัทที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดของโลก อันดับที่ 914 จาก 2,000
  บริษัทชั้นนำทั่วโลกจากการสำรวจโดย The Forbes Global 2000

  • รางวัลบริษัทยอดเยี่ยม สาขากลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหารประจำปี 2556 งาน Money &Banking Awards 2013 โดยวารสารการเงินธนาคาร
  • รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2013 หมวดอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (ปี 2554-2556)
  • บริษัทที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดของโลกอันดับที่ 914 จาก 2,000 บริษัทชั้นนำทั่วโลก จากการสำรวจโดย The Forbes Global 2000 โดยบริษัทติดอันดับต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 (ปี 2553-2556)
  • สายธุรกิจสุกรซีพีเอฟ ได้รับรางวัล Thailand 5S Award 2013 จำานวน 4 รางวัล โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
  • รางวัลไส้กรอกคุณภาพยอดเยี่ยม จาก International Quality Competition for Sausages งานมหกรรมสินค้านานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ (IFFA) ประเทศเยอรมนี จำนวน 3 รางวัล โดย German Butchers’ Association
  • รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า ประจำาปี 2556 จำานวน 2 รางวัล โดยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • รางวัลด้าน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

  รางวัล SET Award 2013 “ประเภทดีเด่น”

  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

  รางวัลไส้กรอกคุณภาพยอดเยี่ยมจาก International Quality Competition for Sausages
  งานมหกรรมสินค้านานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ (IFFA) ประเทศเยอรมนี

  ผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่แปรรูปของซีพีเอฟได้รับใบรับรอง ProSustain® Standard
  จาก Det Norske Veritas Co., Ltd.

  • รางวัล ASEAN Business Awards 2013 “ประเภท Most Admired ASEAN Enterprises” ด้านการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดย ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC)
  • รางวัล SET Award 2013 “ประเภทดีเด่น” ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่แปรรูปของซีพีเอฟ ได้รับใบรับรอง ProSustain® Standard จาก Det Norske Veritas Co., Ltd. ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนในระดับโลก
  • โรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับโลก ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐาน สังคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEMAS) ระดับ Gold Standard โดย International Copper Association
  • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่นประจำปี 2556 จำนวน 54 รางวัล โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 (ปี 2544 - 2556)
  • เกียรติบัตรการปฎิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จำนวน 37 รางวัล โดยกระทรวงอุตสาหรกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (ปี 2552-2556)
  • โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ ได้รับรางวัล Thailand Energy Award ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และด้านบุคคลากรจำนวน 4 รางวัล โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
  • โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติบัตร “การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น” จากโครงการ อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ โดยกระทรวง อุตสาหกรรม
 • รางวัลด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  • คุณสุเมธ วงศ์บุณย์ยง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล “นักบริหารงานบุคคลดีเด่น ประจำปี 2556” โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 • รางวัลด้าน กิจการในต่างประเทศ 

  ประเทศเวียดนาม

  • เหรียญเกียรติคุณแห่งชาติเพื่อเยาวชน จากสหภาพเยาวชน คอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ ในฐานะที่เป็นบริษัทต่างชาติที่มีการอุทิศเพื่อเยาวชนเวียดนาม
  • ประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านการปฏิบัติตามนโยบายด้านประกันสังคม และประกันสุขภาพ โดยสำนักงานประกันสังคมเวียดนาม
  • ประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร โดยกระทรวงการคลัง ประเทศเวียดนาม
  • ประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่นด้านรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยกระทรวงสาธารณสุข ประเทศเวียดนาม

  ประเทศตุรกี

  • รางวัล Safe Food Award จากการประชุม International Food Safety Summit 2013 โดย Uluslararasi Guvenilir Gida Dernegi (UGGD)
  • รางวัล Kariyer.Net Respect In People จากงาน HR Summit โดยเว็บไซต์ Kariyer.Net

 • รางวัลด้าน ความเป็นเลิศขององค์กร 

  รางวัลเพชรพาณิชย์ สาขาผู้ประกอบการ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุด ให้แก่ประเทศชาติด้านการค้าและการพาณิชย์
  จากกระทรวงพาณิชย์

  รางวัลความสำเร็จ ด้านการผลิตอาหารทะเลจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
  จากองค์กรพันธมิตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโลก

  • บริษัทที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดของโลก อันดับ ที่ 1,215 จากการสำรวจโดย The Forbes Global 2000
  • Thailand’s Top Corporate Brand Values 2012 สาขา กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร จากการทำวิจัยโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • SET Company CEO of the Year โดยนิตยสาร Bloomberg Businessweek Thailand
  • นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานคณะผู้บริหาร ได้รับรางวัลเพชรพาณิชย์ สาขาผู้ประกอบการในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้แก่ ประเทศชาติด้านการค้าและการพาณิชย์จากกระทรวงพาณิชย์
  • นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล ประธานกรรมการบริหาร ได้รับรางวัลความสำเร็จ ด้านการผลิตอาหารทะเลจาก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน จากองค์กรพันธมิตร เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโลก (Global Aquaculture Alliance)
  • รางวัลดีเด่น ประเภทบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร โดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
  • ใบรับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้ และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • รางวัลด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม 

  รางวัล CSRI Recognition ด้าน Most Improved CSR
  จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม

  • รางวัลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจำนวน 58 รางวัล โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่อง 12 ปี (ปี 2544-2555)
  • Thailand Energy Awards 2012 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 2 รางวัล โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่อง 5 ปี (ปี 2551-2555)
  • เกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จากกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 29 รางวัล โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่อง 4 ปี (ปี 2552-2555)
  • รางวัลจากโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จำนวน 38 รางวัล โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่อง 5 ปี (ปี 2551-2555)
  • CSRI Recognition ด้าน Most Improved CSR จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)
 • รางวัลด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  • นายสุเมธ วงศ์บุณย์ยง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย จากสถาบัน ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รางวัลด้าน กิจการในต่างประเทศ 
  • C.P. Vietnam Corporation ได้รับใบรับรอง “สินค้าเวียดนามคุณภาพสูง ปี 2012” ด้านอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง สินค้าพร้อมรับประทาน และอาหารสัตว์ โดยสมาคมนักธุรกิจสินค้าเวียดนามคุณภาพสูง ร่วมกับหนังสือพิมพ์การตลาดไซ่ง่อน (Sai Gon Tiep Thi) โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่อง 4 ปี (ปี 2552-2555)
  • ธุรกิจอาหารสัตว์และพันธุ์สัตว์ ของ C.P. Vietnam Corporation ได้รับรางวัล “Vietnam Livestock Industry Awards 2012” ในฐานะผู้ประสบความสำเร็จในการสร้างคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการปศุสัตว์ประเทศเวียดนาม จากกระทรวงเกษตรและพัฒนา ชนบทประเทศเวียดนาม

 • รางวัลด้าน ความเป็นเลิศโดยรวมขององค์กร 

  รางวัล ASEAN Business Award (ABA Award) 2011
  สาขาการเจริญเติบโตของธุรกิจยอดเยี่ยม (Growth) ปี 2554

  • รางวัล ASEAN Business Award (ABA Award) 2011 สาขาการเจริญเติบโตของธุรกิจยอดเยี่ยม (Growth) โดยซีพีเอฟ
   เป็นบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่จากประเทศไทย เพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัล ABA Award 2011 ในสาขาดังกล่าว ในงาน ASEAN Business & Investment Summit (ASEAN-BIS) ที่เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  • หนึ่งใน 2000 บริษัททั่วโลกที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุด จากการสำรวจโดย The Forbes Global 2000 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 (ปี 2553-2554)
  • รางวัล IR ยอดเยี่ยม - SAA Awards for Listed Companies 2011 ในหมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 (ปี 2553-2554)
 • รางวัลด้าน นวัตกรรม 
  • ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพียงบริษัทเดียว ในการนำเสนอผลงานด้านการเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ ผ่านทางคลื่นวิทยุ (R.F.I.D. – Radio Frequency Identification)
 • รางวัลด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  เกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม หรือ
  CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works) ประจำปี 2554

  • รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรภาคธุรกิจส่งเสริมอาชีพคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2554 จากการสนับสนุนการสร้างโอกาสแก่คนพิการด้วยโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้พิการ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • เกียรติบัตร "จิตอาสาทำดี มีคนเห็น" ในโครงการส่งต่อความดี…ไม่มีวันหมด โดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
  • เกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม หรือ CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works) ประจำปี 2554 จำนวน 27 รางวัล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
  • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2554 โดยบริษัทได้รางวัลนี้ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน (ปี 2550-2554) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • รางวัลประกาศเกียรติคุณใน ”โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์” หรือ “Zero Accident”จำนวน 73 รางวัล โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องตลอด 4 ปี (ปี 2551-2554) จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน
  • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ประจำปี 2554 โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่อง ตลอด 11 ปี (ปี 2544-2554) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น ประจำปี 2554 โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องตลอด 7 ปี (ปี 2548-2554) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลด้าน ระบบการบริหารจัดการ 

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI ML5 (Capability Maturity Model Integration Maturity Level 5)
  โดยสถาบัน Software Engineering Institute (SEI) แห่งมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน สหรัฐอเมริกา ปี 2554

  รางวัลดีเด่นมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติประจำปี 2554 รวม 2 รางวัล
  จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • บริษัท ซีพีเอฟ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI ML5 (Capability Maturity Model Integration Maturity Level 5) โดยสถาบัน Software Engineering Institute (SEI) แห่งมหาวิทยาลัย คาร์เนกี เมลลอน สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูงสุดในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัท ซีพีเอฟไอที เซ็นเตอร์จำกัด ถือเป็นบริษัทรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย และเป็นรายที่ 18 ของโลกที่ได้รับการรับรองนี้
  • บริษัท ซีพีเอฟ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO27001:2005 ด้าน IT Security หรือมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จาก BSI (British Standard Institute)
  • รางวัลดีเด่นมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2 รางวัล ได้แก่ ประเภทห้องปฏิบัติการคุณภาพการทดสอบทางจุลชีววิทยา โดยโรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีนบุรี และประเภทสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร คุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q โดยร้านซีพีเฟรชมาร์ท จากสำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของซีพีเอฟได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล Global G.A.P หรือมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Global Good Agricultural Practice) จากกลุ่มผู้ค้าปลีกในสหภาพยุโรป
  • รางวัลการบริหารสู้ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class-TQC) ประจำปี 2554 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติสถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ ต่อเนื่องกัน 3 ปี (ปี 2552-2554)

  รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class-TQC) ประจำปี 2554
  จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • รางวัลด้าน ส่งเสริมการพัฒนาสังคม 

  รางวัล Grand Doctor of International Academy of Social Sciences และรางวัล Hero of Labor of theNew Russia
  จากสถาบันศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศของรัสเซีย ปี 2554

   รางวัล Grand Doctor of International Academy of Social Sciences และรางวัล Hero of Labor of the NewRussia จากสถาบันศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศของรัสเซีย (The First United Presidium of International Academy of Social Sciences, International Academy of Arts Patronage and International) จากการมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสังคมรัสเซีย

 • รางวัลด้าน คุณภาพสินค้าและบริการของกิจการในต่างประเทศ 

  ประเทศตุรกี

  • รางวัลและใบประกาศนียบัตร “EU Quality Awards 2011” หรือ รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยมแห่งสหภาพยุโรป จาก World Consumer Academy จากการที่ซีพีเอฟตุรกีมีกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่สหภาพยุโรปกำหนด
  • รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2554 (Consumer Quality Award 2011) สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อไก่CP ในประเทศตุรกี จากผลสำรวจโดย Consumer Academy ให้เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือประจำปี 2554
  • ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ซีพี ของซีพีเอฟ ประเทศตุรกี ได้รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2554 คือรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยม(The Best C. Meat Brand of 2011) และรางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม (Consumer Quality Reward 2011)

  ประเทศเวียดนาม

  • ธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ยอดเยี่ยม – อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และปศุสัตว์ประเทศเวียดนามปี 2011 ครั้งที่ 3 (The 3rd Vietnam Feed & Live-stock Industry Award 2011-Best Feed Miller)” ในงานนิทรรศการแสดงสินค้าอุปกรณ์เครื่องจักร และสัมมนาด้านการเกษตรเพาะเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์น้ำ (Vietstock Expo & Forum 2011)

 • รางวัลด้าน ความเป็นเลิศโดยรวมขององค์กร 

  รางวัล CEO ยอดเยี่ยม - SAA Awards for Listed Compa-nies 2010
  ในหมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ปี 2553

  • รางวัล CEO ยอดเยี่ยม - SAA Awards for Listed Companies 2010 ในหมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
  • รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมของไทยอันดับ 2 ประจำปี 2553 ในการประเมิน The Asia’s 200 Most Admired Companies โดยการสำรวจของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal Asia
  • นิตยสารการเงินชั้นนำของโลก 'ฟอร์บส์' จัดอันดับให้ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งใน 2000 บริษัททั่วโลกที่มีขนาดใหญ่และทรง อิทธิพลที่สุด จากการสำรวจ The Forbes Global 2000
 • รางวัลด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (Prime Minister IndustryAward 2010) ประเภทการบริหารความปลอดภัย และประเภทการจัดการพลังงาน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

  • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (Prime Minister Industry Award 2010) ประเภทการบริหารความปลอดภัย และประเภทการจัดการพลังงาน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
  • รางวัล ASEAN Energy Awards ประจำปี 2553 จากการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน โดย ASEAN Centre forEnergy
  • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ประจำปี 2553 โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องตลอด 10 ปี (ปี 2544-2553) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น ประจำปี 2553 โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องตลอด 6 ปี (ปี 2548-2553) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น ประจำปี 2553 จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • รางวัลประกาศเกียรติคุณและส่งเสริมความรู้โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Accident ประจำปี 2553 โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องตลอด 3 ปี (ปี 2551-2553) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลด้าน ระบบการบริหารจัดการ 
  • รางวัล อย. Quality Award ประจำปี 2553 ประเภทสถานประกอบการด้านอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class หรือ TQC) ประจำปี 2553 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • ได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • รางวัลด้าน คุณภาพสินค้าและบริการของกิจการในต่างประเทศ 

  ประเทศฮ่องกง

  • รางวัลแบรนด์ยอดนิยม (Favorite Brand) ประเภท Outstanding Award in Perishable Food Category สำหรับ ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดซีพี จากการประกวด 10 แบรนด์สุดยอดในใจผู้บริโภคฮ่องกงของห้าง Wellcome Superstore ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในประเทศฮ่องกง นับเป็นแบรนด์ต่างชาติแบรนด์แรก ที่ได้รับรางวัลแบรนด์สุดยอดในใจผู้บริโภคที่ฮ่องกงภายในระยะเวลาสั้นที่สุด คือเพียง 3 ปีนับจากที่เริ่มวางขาย

  ประเทศอังกฤษ

  • รางวัล New Product Development Award 2553 (for Chicken Temptation) จาก Subway แฟรนไชส์แซนวิสชั้น นำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • รางวัล New Supplier of the year 2553 จาก Subway แฟรนไชส์แซนวิชชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  ประเทศญี่ปุ่น

  • รางวัล The Best Supplier Award 2553 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไก่และกุ้งแปรรูป และผลิตภัณฑ์กุ้งสดแช่แข็ง จัดโดย Seven & i Holdings ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

  ประเทศตุรกี

  • รางวัลแบรนด์ยอดนิยม (The Most Preferred Chicken Meat Brand) จากผลการสำรวจความนิยมของผู้บริโภค จัดทำโดย Animal Magazine ร่วมกับสมาคมผู้บริโภคตุรกี
  • รางวัล Consumer Quality Award 2553 (in chicken meat sector) จากการประชุมสุดยอด 23rd InternationalConsumer Summit ที่ประเทศตุรกี
  • รางวัล EU Quality Award 2553 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและคุณภาพระดับสูง จากการประชุมสุดยอด EUQuality Summit ที่ประเทศเบลเยี่ยม
  • รางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยม จากการสำรวจของกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทในประเทศตุรกีร่วมกับนิตยสาร Ekonomize ประจำปี 2553

  รางวัล New Product Development Award 2553 (for Chicken Temptation)
  จาก Subway แฟรนไชส์แซนวิส ชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  ประเทศเยอรมนี

  • รางวัลผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคุณภาพยอดเยี่ยมรวม 4 เหรียญทอง จากผลการแข่งขันผลิตภัณฑ์ไส้กรอกนานาชาติ (International Quality Competitions) ประจำปี 2553 ของสถาบัน The German Butchers' Association ที่นคร แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

  รางวัลผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคุณภาพยอดเยี่ยมรวม 4 เหรียญทอง
  จากผลการแข่งขันผลิตภัณฑ์ไส้กรอกนานาชาติ(International Quality Competitions) ประจำปี 2553ของสถาบัน The German Butchers' Association ที่นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

  ประเทศเวียดนาม

  • โรงงานอาหารสัตว์ ซี.พี.บิ่นเยือง บริษัท ซี.พี.เวียดนามไลฟ์สต๊อก คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัลการออกแบบและก่อสร้างยอดเยี่ยม หรือ Eagle Award ครั้งที่ 21 ประจำปี 2553 ในสาขาการออกแบบก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมด้านระบบการจัดการผลิตสภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน จาก Associated Builders and Contractors, Inc. (ABC)ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ประเทศมาเลเซีย

  • โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ ได้รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานบริหารความปลอดภัยของอาหาร (Feed Safety Management system) ISO 22000:2005, GMP และ HACCP จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. นับเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำรายแรกของประเทศมาเลเซีย ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานดังกล่าว
 • รางวัลด้าน นวัตกรรม 
  • รางวัลบริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย “Thailand’s Most Innovative Company” ประจำปี 2553 โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่อง 2 ปี (ปี 2552-2553) จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 • รางวัลด้าน การจัดการทรัพยากรบุคคล 
  • รางวัลนักบริหารทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่า (PMAT HR Award 2010) จากผลงานการบริหารบุคลากรในองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย