dcsimg

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

 • สินทรัพย์รวม*
  (ล้านบาท)

  494,263

 • รายได้จากการขาย*
  (ล้านบาท)

  421,355

 • กำไรสุทธิ*
  (ล้านบาท)

  11,059

*งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การประชุมผู้ถือหุ้น

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558

 • หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ดาวน์โหลดงบการเงิน

เอกสารจัดพิมพ์

ข้อมูลทางการเงิน

ส่วนหนึ่งของดัชนีราคาหุ้น SET 50

สำนักเลขานุการบริษัท
(ชั้น 15 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์)

โทรศัพท์:

+66(0) 2625 8352, 8354

แฟกซ์:

+66(0) 2638 2139

สำนักลงทุนสัมพันธ์
(ชั้น 26 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์)

โทรศัพท์:

+66(0) 2625 8322, 8356

แฟกซ์:

+66(0) 2638 2942

นักลงทุน