dcsimg

เกี่ยวกับ ซีพีเอฟ

คณะ กรรมการบริษัท

ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวน 15 คนดังนี้:

01

นายธนินท์ เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ

02

นายประเสริฐ พุ่งกุมาร

รองประธานกรรมการ

03

นายมิน เธียรวร

รองประธานกรรมการ

04

นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล

รองประธานกรรมการ

05

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

รองประธานกรรมการ

06

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการ (1)

07

ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์

กรรมการ (1)

08

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

กรรมการ (1)

09

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการ (1)

10

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

กรรมการ (1)

11

นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์

กรรมการ

12

นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

กรรมการ

13

นางอรุณี วัชรานานันท์

กรรมการ

14

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์

กรรมการ

15

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข

กรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 • ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
 • กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท และให้มีการทบทวนทุกๆ 5 ปี
 • พิจารณาอนุมัติเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานในการดำเนินธุรกิจ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • พิจารณาอนุมัติรายการที่นอกเหนือจากรายการที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือรายการที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 • จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
 • ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ภายในกรอบแห่งอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • แต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้น
 • แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นต้น เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ
 • จัดให้มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนงานการสืบทอดงาน