dcsimg

เกี่ยวกับ ซีพีเอฟ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ดังนี้:

01

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

02

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

03

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  • กำหนดขอบเขตและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  • เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
  • สอบทานกับกรรมการและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  • พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
  • รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง