dcsimg

เกี่ยวกับ ซีพีเอฟ

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน ดังนี้:

01

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

02

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

03

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

04

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • กำหนดนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  • ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมประชุมให้แนวทางในการดำเนินงานและติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาที่กำหนด
  • พิจารณาประเมินผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนา และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งรพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
  • ให้ความเห็นชอบรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามที่เห็นสมควร