dcsimg

เกี่ยวกับ ซีพีเอฟ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ดังนี้:

01

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

02

นายประเสริฐ พุ่งกุมาร

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

03

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

  • กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
  • สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
  • สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
  • ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
  • กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เคยอนุมัติไว้ ให้นำเสนอเรื่องต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป
  • ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ
  • ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณา หารือ และดำเนินการใดๆให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

    ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ หรือการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี