เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด

เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ทุนมนุษย์” ที่จะต้องมีการลงทุน อย่างต่อเนื่อง
เพื่อมีคุณค่าเพิ่มขึ้นกับบริษัทและตัว พนักงาน ด้วยพนักงานมากกว่า 133,389 คน ในประเทศไทย
และอีกกว่าสิบประเทศทั่วโลก
เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันโลกของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อม กับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจบริษัท เพื่อทำงานทั้ง ในประเทศไทยและทุกภูมิภาคทั่วโลก
ที่ซีพีเอฟบุคลากร คือ จักรกลสำคัญที่ต้องได้รับการฝึกปรือ การสั่งสม การพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริษัท และตัวของพวกเขาเอง เมื่อท่านเข้ามางานร่วมงานกับเราแล้ว เราจะทำหน้าที่ให้ความรู้ สอนงาน มอบหมายงานที่ท้าทายและ สร้างเสริมความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน ความเป็นมืออาชีพ และรวมถึงการปฏิบัติตน เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บุคลากรทุกระดับ จะได้รับการพัฒนาด้าน ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เรามีประตูสู่ความสำเร็จ Gateway to Success โดยการฝึกฝนและพัฒนาสำหรับบุคลากร ทุกระดับตั้งแต่ทุกระดับตั้งแต่บุคลากรสายงานการผลิต การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่, การพัฒนาผู้นำในอนาคตรวมถึงการพัฒนา ผู้บริหารระดับโลก ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างมีระบบของบริษัท

สนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

พัฒนาความเป็นมืออาชีพ
บุคลากรทุกระดับจะได้รับการพัฒนาด้านความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ผลประโยชน์ตอบแทน
ซีพีเอฟ มีความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินธุรกิจเป็นเลิศ
บรรยากาศในการทำงาน
ซีพีเอฟ มีนโยบายที่จะ “รวมพลังผสานความต่าง” ของพนักงาน

สมัครงาน

ซีพีเอฟ เราทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทาง ธุรกิจ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้
พนักงานเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทแข็งแกร่ง เติบโตและประสบความสำเร็จ
ซีพีเอฟ เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท
ผู้มีประสบการณ์มืออาชีพ
ซีพีเอฟเราทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย ทางธุรกิจและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้
คลิก !
นักศึกษาจบใหม่
ซีพีเอฟ มีงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่จำนวนมาก ในสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย
คลิก !
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x