เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

ซีพีเอฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

บริษัทตระหนักดีถึงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สนับสนุนความสามารถในทำงานของพนักงาน
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ ทุกสายวิชาชีพให้ “เก่งงาน เก่งคน เก่งธุรกิจ” โดย CPFTC มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพระดับสากล หรือ ISO 9001:2008 ของ URS ซึ่งได้รับการรับรองระบบงานจาก United Kingdom Accreditation Service (UKAS) สหราชอาณาจักร และได้มีการประกาศใช้มาตรฐานดังกล่าวอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2555 ครอบคลุมทั้งระบบการทำงานของ CPFTC และหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากกว่า 40 หลักสูตร ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะความสามารถด้านต่างๆ ดังนี้
  • การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและความสามารถในเชิงบริหารจัดการ (Leadership / Managerial Skills Development)
  • การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน (Functional / Technical Skills Development)
  • การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Training)
  • การพัฒนาด้านภาษา (Language Development)

ระบบจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ที่รวบรวมความรู้ด้านต่างๆ ที่มีคุณค่าเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้พนักงานง่ายต่อการเข้าถึงและการนำไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถและผลการดำเนินงาน โดยปัจจุบันมีข้อมูล หนังสือ หรือเอกสารต่างๆ มากกว่า 50,000 ชุด ในระบบ CPF Knowledge Management และนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation) ที่ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองในทุกที่ทุกเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Website, e-Learning และ Interactive Simulation
บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาผู้นำและสร้างความเป็นมืออาชีพในพนักงานทุกระดับ โดยในปีที่ผ่านมาได้ต่อยอดโครงการผู้นำพัฒนาผู้นำ หรือ Leaders Develop Leaders (LDL) ในพนักงานจำนวน 2,500 คน ซึ่งกรอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้โครงการ LDL ได้ผสานวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” และวัฒนธรรมองค์กร “CPF WAY” ให้เป็นหนึ่ง เพื่อสร้างผู้นำที่มี “ความเก่ง” และ “ความดี” ภายใต้กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติเดียวกัน ทั้งนี้ มีพนักงานที่เข้าร่วมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำภายใต้โครงการ LDL ซึ่งจัดขึ้นระหว่างปี 2554-2555 จำนวน 7,000 คน
และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่การเปิดเสรีของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริษัทได้ร่วมกับศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัฒนาหลักสูตร “CPF Mini MBA: Professional Leader Series” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการในการพัฒนาผู้บริหารบริษัท โดยเปิดทำการเรียนการสอนในปี 2555 เป็นปีแรก ซึ่งมีผู้บริหารจำนวน 30 ท่านเข้ารับการพัฒนา ผ่านกรณีศึกษา การเรียนในห้องเรียน และการปฏิบัติจริง (Action Learning) ตลอดระยะเวลา 8 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 ถึงมีนาคม 2556 พร้อมรับใบประกาศนียบัตร (Certificate) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Lean Six Sigma

การพัฒนาองค์กรแบบ Lean Six Sigma เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้องค์กรมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและเป็นระบบ โดยนำเอาหลักการทางสถิติมาใช้เพื่อลดความแปรปรวน วิเคราะห์กระบวนการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพสูงขึ้น และตอบสนองกลยุทธ์ได้อย่างทันถ่วงที Lean Six Sigma เป็นกลยุทธ์ผลักดันองค์กรไปสู่ความสมบูรณ์แบบของการทำงาน และสิ่งสำคัญ ผลที่ได้รับสามารถวัดเป็นตัวเงิน ที่ได้รับการรับรองจากทางบัญชีอย่างชัดเจน
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x