เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

โครงการฝึกงาน และการฝึกสหกิจศึกษากับ ซีพีเอฟ

หลักการเบื้องต้นของซีพีเอฟ คือการสนับสนุนเรื่องการฝึกงานและการฝึกสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนา
และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต/นักศึกษา ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
สำหรับนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์จริง พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าทำงานจริงโดยบริษัทได้เปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 2 รูปแบบ คือ การฝึกงาน (Internship Program)
และการฝึกสหกิจศึกษา (Co-Operative Education)

สนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้
สัมผัสประสบการณ์จริง
ผสานการเรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กรซีพีเอฟ
เตรียมพร้อมก่อนเข้า
สู่การทำงานจริง
หลักฐานการสมัครโครงการฝึกงาน
และการฝึกสหกิจศึกษากับ ซีพีเอฟ
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานและการฝึกสหกิจศึกษากับ ซีพีเอฟ
  • สำเนา Transcript ฉบับล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายสุภาพ ขนาด 1-1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
เข้าร่วมโครงการฝึกงานและการฝึกสหกิจศึกษา
สมัครเข้าโครงการฝึกงาน
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x