dcsimg

นักลงทุนสัมพันธ์

การกำกับ ดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับประมวลนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีการกำกับดูแลในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร พร้อมๆ ไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจขององค์กร และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การนำหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับประมวลนี้ไปปฏิบัติจึงถือเป็นพันธกิจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายและระเบียบต่างๆที่กำหนดขึ้นภายใต้นโยบายกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ไปเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบเหล่านี้และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

นักลงทุน