dcsimg

นักลงทุนสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

หลักการ

การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ต้องดำเนินการอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน น่าเชื่อถือ ไม่ทำให้สำคัญผิด เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและไม่ขัดต่อข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนั้น ข้อมูลสำคัญยังรวมถึง รายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ

แนวปฏิบัติ

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูล

1.

เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และนโยบายว่าด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

2.

เปิดเผยรายงานข้อมูลทางการเงิน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัททั้งที่เป็นตัวชี้วัดทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่าง ถูกต้องและครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และไม่ขัดต่อข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง การเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

3.

เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

4.

เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของ แต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

5.

เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรง คือ การถือหุ้นของตนเอง และทางอ้อม เช่น การถือหุ้นของคู่สมรส ไว้ในรายงานประจำปี

6.

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

การสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางอื่น

7.

เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากที่ได้เผยแพร่สู่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.

มอบหมายให้สำนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลโดยทั่วไปของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ลงทุนของบริษัท และเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจติดต่อสื่อสารกับบริษัท นอกจากนี้ สำนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีหน้าที่ในการพบปะกับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นักลงทุน