dcsimg

นักลงทุนสัมพันธ์

สิทธิ ของผู้ถือหุ้น

หลักการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติ

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

เรื่องทั่วไป

1.

กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอภายในกำหนดเวลา เป็นต้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.

กำกับดูแลมิให้คณะกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

3.

ส่งเสริมให้มีการดำรงสัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) มากกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

4.

ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

5.

กรณีผู้ถือหุ้นจะเข้าทำข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

6.

ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะ

การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

7.

กำกับดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

7.1

วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงในการผ่านมติแต่ละวาระ พร้อมด้วยข้อมูลเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระในวาระต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้พิจารณา เพื่อการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและของบริษัทโดยรวม

7.2

ประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งแรก กรณีที่เป็นการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นต้น เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการ

7.3

ชื่อผู้สอบบัญชีซึ่งจะเสนอแต่งตั้ง บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

7.4

นโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนและอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการจ่ายเงินปันผล

8.

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

9.

จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ซึ่งอยู่ในทำเลที่มีการคมนาคมสะดวกเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้โดยง่าย

10.

จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงการนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมได้อย่างรวดเร็ว และผลการลงมติมีความถูกต้อง แม่นยำ

11.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนรวมทั้งผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

12.

จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

13.

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติ

14.

ในระหว่างการประชุม ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายแจ้งต่อที่ประชุมถึงข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เสนอ รวมทั้งแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระ

15.

จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

16.

จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ

17.

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะ อย่างอิสระและเหมาะสมตามวาระการประชุม

การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

18.

เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

19.

จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม รวมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ

นักลงทุน