เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟ โชว์ผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ช่วยสร้างความสำเร็จให้เกษตรกร  หนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
11 พ.ค. 2565
ซีพีเอฟ โชว์ผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ช่วยสร้างความสำเร็จให้เกษตรกร หนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ Social Value Thailand เผยผลการประเมินผลตอบแทนทางสังคม(Social Return on Investment : SROI) ของโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกรคอนแทรคฟาร์มมิ่งของบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวม 4,574 ล้านบาท หนุนเกษตรกรและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง และยังส่งผลดีต่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ร่วมกับ Social Value Thailand องค์กรชั้นนำด้านมาตรฐานการประเมินผลตอบแทนทางสังคมตามมาตรฐานสากล ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ หรือ ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) ของการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรคอนแทรคฟาร์มมิ่ง (Contract Farming) ของซีพีเอฟ คำนวณคุณค่าของโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย เกษตรกรในโครงการฯ ผู้ดำเนินงานของซีพีเอฟ ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ และ คู่ค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ซึ่งได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลจากองค์กรภายนอก  ทั้งนี้ พบว่า เกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรฯ ประเภทประกันรายได้จำนวน 3,093 ราย ได้รับผลตอบแทนทางสังคม (SROI) 4.28 เท่า คิดเป็นมูลค่า 4,574 ล้านบาท แบ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ด้านเศรษฐกิจมีมูลค่า 4,144 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 91 ของผลสัมฤทธิ์ทั้งหมด  ผลตอบแทนด้านสังคมมีมูลค่า 376 ล้านบาท ส่วนผลสัมฤทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมอีก 54 ล้านบาท"การประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกรคอนแทรคฟาร์มมิ่งของซีพีเอฟ ช่วยสะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการฯ ที่รวมถึงผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ ความมั่นคงและโอกาสที่เกษตรกรและครอบครัวได้รับ  รวมถึงช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และความมั่นคงด้านอาหาร สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและรอบด้านอีกด้วย" นายสมพงศ์กล่าวตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ปี 2518 ซีพีเอฟ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบพันธสัญญา หรือ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง (Contract Farming)  แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้หลักคิด “เกษตรกรคือคู่ชีวิต” ที่ร่วมกันผลิตและส่งมอบสินค้าอาหารคุณภาพมาตรฐานสูง ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคไทยและทั่วโลก การประเมินผลตอบแทนทางสังคมเกษตรกรเลี้ยงสุกรขุนแบบประกันรายได้ในครั้งนี้ยังช่วยให้บริษัทฯ บริหารจัดการผลสัมฤทธิ์จากโครงการฯ เปรียบเทียบกับโอกาสการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาและขยายผลการดำเนินโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  และรองรับความต้องการของผู้บริโภค ผลตอบแทนในมิติเศรษฐกิจ  นอกจากการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงจากการเลี้ยงสุกรแล้ว โครงการฯ ยังช่วยลดความเสี่ยงเปรียบเทียบกับการเป็นผู้ประกอบการเอง  มีตลาดรองรับสินค้าแน่นอน มีความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตอาหารในด้วยมาตรฐานเดียวกับบริษัท ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคระบาด และยังมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้พลังงานที่มาจากระบบก๊าซซีวภาพจากมูลสุกร (biogas)ทดแทนการใช้กระแสไฟฟ้า และที่สำคัญ จากการดำเนินโครงการฯ กับบริษัทฯ ช่วยให้เกษตรกรมีเครดิตในการเข้าถึงแหล่งทุนจากธนาคารได้ง่าย ซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินไม่ต้องกู้เงินแหล่งเงินนอกระบบในอัตราดอกเบี้ยสูง และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจในสังคมควบคู่กัน  สำหรับ ผลตอบแทนมิติด้านสังคม นอกจากจะช่วยส่งเสริมเกษตรกรไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วยังมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีเวลากับครอบครัวมากขึ้น  ลูกหลานมีโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงมากขึ้น ขณะเดียวกัน เกษตรกรยังมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการลดใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งช่วยให้เกษตรกรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน  และจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ยังช่วยเกษตรกรลดความกังวลในการชำระหนี้หรือการไม่มีงานทำอีกด้วยในส่วนของ ผลตอบแทนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผลจากเกษตรกรในโครงการฯ ได้รับการถ่ายทอดมีความรู้ด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือระบบกรีนฟาร์ม การติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ (biogas) ในการบำบัดมูลสุกรและน้ำที่ใช้ในฟาร์ม ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบจากกลิ่นกับชุมชน พร้อมกันนี้  น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบก๊าซชีวภาพให้กับเกษตรกรนำมาเพาะปลูกพืช ส่งผลให้ลดใช้ปุ๋ยเคมีและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งได้โครงการคอนแทรคฟาร์มของซีพีเอฟ ยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติได้ถึง 9 ข้อ ประกอบด้วย ข้อที่ 1 การขจัดความยากจน ข้อ 2 การขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร ข้อที่ 4 ส่งเสริมโอกาสการศึกษาที่มีคุณภาพ ข้อที่ 7 การเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืน  ข้อที่ 8 การสร้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ข้อที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำ  ข้อที่ 12 การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ข้อที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อที่ 15 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก./  
กิจกรรมอื่น ๆ
CPF ชูอาหารแห่งทศวรรษหน้า 'FOOD FOR THE NEXT DECADE' หนุนแนวคิดบริโภคยั่งยืน      ภายในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022
20 พ.ค. 2565
CPF ชูอาหารแห่งทศวรรษหน้า 'FOOD FOR THE NEXT DECADE' หนุนแนวคิดบริโภคยั่งยืน ภายในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022
CPF ผนึกพลัง GUNKUL และ CPP พัฒนาอาหาร-เครื่องดื่มจากสารสกัดกัญชง รับเทรนด์สุขภาพ
18 พ.ค. 2565
CPF ผนึกพลัง GUNKUL และ CPP พัฒนาอาหาร-เครื่องดื่มจากสารสกัดกัญชง รับเทรนด์สุขภาพ
รง.แปรรูปเนื้อไก่โคราชของ CPF   ได้รับรองจากอบก. ช่วยลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โครงการไบโอแก๊ส   โซลาร์ รูฟท็อป และรักษ์ลำน้ำมูล
18 พ.ค. 2565
รง.แปรรูปเนื้อไก่โคราชของ CPF ได้รับรองจากอบก. ช่วยลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โครงการไบโอแก๊ส โซลาร์ รูฟท็อป และรักษ์ลำน้ำมูล
ซีพีเอฟ ยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อไก่-ไข่ไก่ เน้นย้ำความปลอดภัย ปลอดสาร ปลอดเชื้อ เพื่อผู้บริโภค
17 พ.ค. 2565
ซีพีเอฟ ยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อไก่-ไข่ไก่ เน้นย้ำความปลอดภัย ปลอดสาร ปลอดเชื้อ เพื่อผู้บริโภค
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x