dcsimg

สื่อเผยแพร่

ข่าวสาร องค์กร

2017/07/05

ซีพีเอฟยึดมั่นปฏิบัติกฎหมายแรงงานอย่างต่อเนื่อง

ซีพีเอฟยืนยันปฏิบัติตามพระราชกำหนดการจ้างแรงงานต่างชาติอย่างเคร่งครัด แรงงานต่างชาติทุกคนได้รับการจัดจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติที่ดีอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม แรงงานต่างชาติมั่นใจไม่ได้รับผลกระทบจาก พระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 ฉบับใหม่  

นายสว่าง สุขศรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการปฏิบัติต่อแรงงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค

"ซีพีเอฟได้ดำเนินจัดจ้างแรงงานต่างชาติตามเงื่อนไข พ.ร.ก.แรงงานต่างชาติที่ออกมาใหม่ 100% แรงงานต่างชาติจึงมั่นใจทำงานกับซีพีเอฟ" นายสว่างกล่าว

ปัจจุบัน ซีพีเอฟจ้างแรงงานต่างชาติคิดเป็นสัดส่วน 18% ของจำนวนแรงงานที่จัดจ้างทั้งหมด 50,000 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวกัมพูชา 13% ขณะที่มีแรงงานชาวเมียนมาเพียง 5% โดยแรงงานจะกระจายทำงานอยู่ในโรงงานต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และโรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานอาหารสำเร็จรูป  

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างแรงงานต่างชาติ เป็นไปตามการบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการจัดจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ และบริษัทฯ มีนโยบายจัดจ้างแรงงานต่างชาติเป็นลูกจ้างของบริษัทโดยตรง โดยบริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการจ้างงาน เช่น ค่าธรรมเนียมการสมัครงานจากตัวแทนจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศต้นทาง ค่าฝึกอบรมสัมมนาก่อนส่งแรงงานข้ามแดน ค่าตรวจร่างกาย และค่าใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น

แรงงานต่างชาติทุกคนจะเป็นลูกจ้างของซีพีเอฟได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการเท่าเทียมกับแรงงานคนไทย รวมถึงค่ารักษาพยาบาล เงินประกันชีวิต ตลอดจนได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี  พร้อมทั้งจัดหอพักและรถรับส่งระหว่างโรงงานและที่พัก มีเจ้าหน้าที่ล่ามที่พูดภาษาไทยได้ประจำโรงงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาแก่แรงงานต่างชาติระหว่างการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ ซี ส่งผลให้เมื่อเร็วๆ นี้ ซีพีเอฟ ได้รับประกาศเกียรติบัตรชื่นชมในฐานะเป็นองค์กรต้นแบบในการดูแลแรงงานต่างชาติที่ดีจากกระทรวงแรงงานของประเทศกัมพูชาอีกด้วย

 

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ มีนโยบายให้ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีการดูแลแรงงานทุกเชื้อชาติตามหลักแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีหรือ Good Labour Practices (GLP) เพื่อยกระดับสภาพการจัดจ้างและดูแลแรงงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าแรงงานต่างชาติทุกคนตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารของซีพีเอฟ ได้รับการปฏิบัติถูกกฎหมายและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน./