เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ระหว่างปี 2513 ถึงปี 2557 ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (The Living Planet Index: LPI) แสดงให้เห็นแนวโน้มของประชากรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังว่ามีจำนวนลดลงถึงร้อยละ 60 ผลสืบเนื่องมาจากความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกินขีดจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการที่ก้าวกระโดด ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องกับระบบนิเวศที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของป่าไม้ ภาคการเกษตร และเป็นแหล่งอาหารหลักในการดำเนินชีวิตของทั้งคนและสัตว์
ดังนั้น เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนและคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางด้านอาหาร การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ จึงไม่ใช่ทางเลือก หากแต่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เพื่อรักษาฐานทรัพยากรอาหารให้ยั่งยืนต่อไป

แนวทางบริหารจัดการ

การจัดหาอย่างรับผิดชอบและตรวจสอบย้อนกลับได้ ดำเนินธุรกิจตามนโยบายการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรจากแหล่งที่มาที่รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยต้องไม่บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ (Zero Deforestation) และทรัพยากรทางทะเล (Marine Resources Conservation)
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตอาหารอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐาน CPF SHE&En ควบคู่ไปกับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
การคัดเลือกที่ตั้ง เลือกที่ตั้งอย่างเหมาะสม โดยไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
การส่งเสริมการเกษตรและการประมงที่ยั่งยืน ส่งเสริมการเกษตรและการประมงที่ไม่ทำร้ายความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยีไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมุ่งขยายผลสู่วงกว้าง
การร่วมสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน ร่วมมือออกแบบ พัฒนา สนับสนุน การสร้างคุณค่าร่วมและโครงการความร่วมมือระหว่างคู่ค้าธุรกิจ เกษตรกร ชาวประมง หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การอนุรักษ์และฟื้นฟู ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ สีเขียวภายในและรอบรั้วสถานประกอบการ รวมถึงพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าชายเลน

ความมุ่งมั่น :

ปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมาย (ประเทศไทย) :

9,000 ไร่ ของพื้นที่ป่าชายเลนและป่าต้นน้ำในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการได้รับอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟู ภายในปี 2563

ผลการดำเนินงานปี 2563 :

10,079 ไร่ ของพื้นที่ป่าชายเลนและป่าต้นน้ำในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการได้รับอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟู

การดำเนินการ
รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง
ดูโครงการ
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน
ดูโครงการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x