เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
อุณหภูมิพื้นผิวของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างน้อย 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี พ.ศ. 2583 (ค.ศ. 2040) และหากไม่มีมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ อย่างเข้มข้นแล้วนั้น โลกจะร้อนขึ้นเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส ในระหว่างศตวรรษนี้เทียบกับช่วงปี พ.ศ. 2393-2443 (ค.ศ. 1850 - 1900)1 หรือก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ ส่งผลกระทบเป็นที่ประจักษ์แล้วทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น พื้นที่ทำการเกษตรน้อยลง อุทกภัยและภัยแล้งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีความรุนแรง ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร ด้วยเหตุนี้ซีพีเอฟในฐานะผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร จึงร่วมรับผิดชอบในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมีการปรับตัวและวางมาตรการเชิงรุกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อความยั่งยืนของระบบผลิตอาหารของโลก
 • 1 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report (AR6) of the Intergovernmental Panel on Climate Change; October 2021.

แนวทางการบริหารจัดการ

การกำหนดนโยบายและมาตรฐาน ดำเนินนโยบายและมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ซีพีเอฟ (CPF SHE&En Standard) และตรวจประเมินตามมาตรฐานด้าน SHE&En ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและการประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีระบบติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน (SHE KPIs System) ตลอดทั้งปี
การตระหนักด้านความเสี่ยงและโอกาส วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โอกาส และผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้น้ำและของเสีย พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
การบรรเทาผลกระทบด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบรูณาการแนวคดิเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การสร้างการมีส่วนร่วม ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อยกระดับการบริหารทรัพยากรและการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบริษัทและอุตสาหกรรม

ความมุ่งมั่น :

จำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดำเนินการจัดการพลังงาน ทรัพยากรน้ำและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าหมาย ปี 2568 :

 • ร้อยละ 25 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยการผลิตลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558 (กิจการประเทศไทย)
 • ร้อยละ 30 ของปริมาณการดึงน้ำมาใช้ต่อหน่วยการผลิต ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน 2558 (กิจการประเทศไทย)

เป้าหมาย ปี 2573 :

 • ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 200,000 ตัน จากการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ในพื้นที่ยุทธศาสตร์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ (กิจการประเทศไทย)
 • ลดของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบและเผาให้เป็นศูนย์
 • กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ (Science-Based Target) (ขอบเขตที่ 1, 2 และ 3)
 • สนับสนุนคู่ค้าธุรกิจทั้งหมด ที่ได้รับการระบุว่ามีผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำในระดับสูง เพื่อให้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงาน ปี 2565 :

 • ร้อยละ 23 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยการผลิตลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558 (กิจการประเทศไทย)
 • ร้อยละ 53 ของปริมาณการดึงน้ำมาใช้ต่อหน่วยการผลิต ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน 2558 (กิจการประเทศไทย)
 • ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 26,502 ตัน จากการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ในพื้นที่ยุทธศาสตร์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ (กิจการประเทศไทย)
 • ของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบและเผา 17.2 พันตัน (กิจการประเทศไทย) และ 39.2 พันตัน (กิจการประเทศไทยและต่างประเทศ)
 • บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ (Science-Based Target) (ขอบเขตที่ 1, 2 และ 3)
 • บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจทั้งหมด ที่ได้รับการระบุว่ามีผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำในระดับสูง เพื่อให้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ
การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x