เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

เพื่อให้เกิดการผลักดันการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลจากระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติการ ประธานคณะผู้บริหารได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานซีพีเอฟ (CPF Safety Health Environment and Energy: CPF SHE&En Policy and Standard) พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานซีพีเอฟ (SHE&En Management Committee) ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารงานใน 3 ระดับ ดังนี้

  • ระดับบริษัท: คณะกรรมการบริหารด้าน SHE&En ของซีพีเอฟ (CPF SHE&En Management Committee) ซึ่งมีประธานคณะผู้บริหารดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และประธานทุกสายธุรกิจดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน CPF SHE&En รวมทั้งกำหนดเป้าหมายประจำปีและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทอีกด้วย

  • ระดับสายงาน: คณะกรรมการด้าน SHE&En ของสายงาน (Business Line SHE&En Committee ) ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารจากสายธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการบริหารจัดการด้าน SHE&En ของบริษัท

  • ระดับหน่วยงาน: คณะกรรมการด้าน SHE&En ของหน่วยงาน (Site SHE&En Committee) ซึ่งประกอบด้วยพนักงานระดับจัดการและระดับปฏิบัติการ ทำหน้าที่นำนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติมาใช้ในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารด้าน SHE&En ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability Sub-Committee) ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายธุรกิจ ทำหน้าที่ ผลักดันและติดตามการดำเนินงานด้านพลังงาน ก๊าซเรือนกระจก น้ำ และของเสีย ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งต่อคณะกรรมการบริหาร SHE&En รวมถึงคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2564 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงินมากกว่า 300,000 บาทต่อครั้ง (10,000 USD ต่อครั้ง) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมหรือนิเวศวิทยา

cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x