เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ในปี 2593 สหประชาชาติคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 9.8 พันล้านคน ส่งผลให้ความต้องการอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60 เทียบกับปี 2548 ในขณะที่ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และความรุนแรงของมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร อาทิ การขาดแคลนและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ การหยุดชะงักของกระบวนการผลิตจากการขาดแคลนน้ำหรือประสบภัยน้ำท่วม ด้วยเหตุนี้ การปรับตัวและการวางมาตรการเชิงรุกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

แนวทางการบริหารจัดการ

นโยบายและมาตรฐาน CPF SHE&En ดำเนินนโยบายและมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ซีพีเอฟ (CPF SHE&En Standard) ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO14001, ISO45001, และ ISO50001 และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างเคร่งครัด อีกทั้งเรายังให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและการประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีระบบติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน (SHE KPIs System) ตลอดทั้งปี
การตรวจประเมินตามมาตรฐานด้าน SHE&En ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานด้าน SHE&En และมาตรฐานภายในประเทศและ/หรือระดับสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานภายในองค์กร และ/หรือโดยหน่วยงานอิสระภายนอก เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิผลการดำเนินงาน รวมถึงสามารถนำประเด็นปัญหาที่ตรวจพบไปวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ความตระหนักด้านความเสี่ยงและโอกาส วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้น้ำ พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานให้เตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO 14040, ISO 14044 และ ISO 14046
การบรรเทาผลกระทบด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านพลังงาน ก๊าซเรือนกระจก น้ำ และของเสีย และมุ่งมั่นจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
การสร้างการมีส่วนร่วม ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อยกระดับการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบริษัทและอุตสาหกรรม และป้องกันข้อขัดแย้งกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่อาจเกิดขึ้น

ความมุ่งมั่น :

บรรเทาผลกระทบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย (ประเทศไทย) :

ร้อยละ 25 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ต่อหน่วยการผลิตลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558 ภายในปี 2568

ผลการดำเนินงานปี 2563 :

ร้อยละ 9 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ต่อหน่วยการผลิตลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x