เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเรา ในทุกวันบรรจุภัณฑ์กว่าพันล้านชิ้นถูกนำมาใช้บรรจุสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค แต่ในขณะเดียวกันหากเราไม่สามารถนำบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์อีกได้ ปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างแน่นอน ประมาณการกันว่าขยะพลาสติกส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมคิดเป็นเงินมูลค่ากว่า 40 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และหากเรายังคงใช้บรรจุภัณฑ์อย่างฟุ่มเฟือยภายในปี 2593 ปริมาณขยะพลาสติกในท้องทะเลรวมกันอาจมีน้ำหนักมากกว่าปลาทั้งหมดในท้องทะเล วิกฤตการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมนุษย์ในอนาคตอย่างแน่นอน อีกทั้งปัญหาขยะทะเลยังเป็นประเด็นสำคัญที่คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจ

แนวทางการบริหารจัดการ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งคณะทำงานบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน และกำหนดแนวทางบริหารเพื่อให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่า มุ่งมั่นพัฒนาการออกแบบและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
การวิจัย พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ คิดค้นและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคที่มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การสร้างความตระหนักรู้ สื่อสารและเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการคัดแยกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งต่อบุคลากรภายในองค์กรและผู้บริโภค
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการบรรจุภัณฑ์ ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรอิสระ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อยกระดับการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

ความมุ่งมั่น :

พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย :

ร้อยละ 100 ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้บรรจุอาหารสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) หรือนำมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือนำไปผลิตเป็นสินค้าใหม่ (Upcyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) ภายในปี 2568 สำหรับกิจการประเทศไทย และภายในปี 2573 สำหรับกิจการต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานปี 2563 :

ร้อยละ 99.9 ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้บรรจุอาหารสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) หรือนำมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือนำไปผลิตเป็นสินค้าใหม่ (Upcyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) ในกิจการประเทศไทย

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x