เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องและรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ขณะเดียวกัน ยังคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการแปรเปลี่ยนเป็นขยะในที่สุด บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาการออกแบบและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อใช้ทรัพยากรในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้วัสดุที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ผ่านโครงการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกตลอดห่วงโซ่คุณค่าดังต่อไปนี้

BULK FEED TANK

ตั้งแต่ปี 2556 ในสายธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัทได้นำถังบรรจุอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Bulk Feed Tank มาใช้ทดแทนถุงบรรจุอาหารสัตว์พลาสติก โดยในปี 2562 ในกิจการประเทศไทยสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ร้อยละ 67 โดยบริษัทได้ขยายผลไปยังกิจการต่างประเทศอีก 8 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน อินเดีย ตุรกี และรัสเซีย สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ร้อยละ 28


Q-PASS TANK

ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ในสายธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำ บริษัทได้นำถัง Q-Pass Tank มาใช้บรรจุลูกพันธุ์กุ้งเพื่อขนส่งไปยังลูกค้า ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก กว่าร้อยละ 99 ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้กว่า 130 ล้านใบ


การลดการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิต

ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน สายธุรกิจผลิตไก่เนื้อครบวงจรดำเนินการใช้กระบะสเตนเลสเพื่อขนย้ายผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้ถุงพลาสติกในกระบวนการผลิตได้กว่า 93 ล้านใบ


บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด บริษัทได้มีแนวทางเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ไม่สัมผัสอาหาร (Secondary Packaging) ที่มีการนำวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ กล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งมีสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลถึงร้อยละ 85 นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการด้านการลดการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์กระดาษและพลาสติกร่วมด้วย โดยการลดความหนา ขนาด หรือ ปรับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ขณะที่ยังคงรักษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการปกป้องผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยและคงคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการไว้อย่างสมบูรณ์ด้วย โดยตั้งเป้าหมายในการลดการใช้กระดาษและพลาสติก 1,000 ตัน ภายในปี 2568

นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาถาดพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) จากวัสดุธรรมชาติที่หมุนเวียนได้ (Renewable Resources) ที่เรียกว่า Polylactic Acid (PLA) ซึ่งย่อยสลายได้โดยนำมาใช้กับสินค้ากลุ่มหมูสดและไก่สดแช่เย็น เป็นรายแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558


“No Single-use Plastic Bag”

ซีพีเฟรชมาร์ทร่วมสนับสนุนการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ซีพีเฟรชมาร์ทงดให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก


ซีพีเอฟสามารถลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ได้กว่า 16,000 ตันต่อปี
เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า
45,700 ตัน CO2 เทียบเท่าต่อปี

cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x