เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
"ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ"
ระหว่างปี 2513 ถึงปี 2557 ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (The Living Planet Index: LPI) แสดงให้เห็นแนวโน้มของประชากรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังว่ามีจำนวนลดลงถึงร้อยละ 60 ผลสืบเนื่องมาจากความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกินขีดจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการที่ก้าวกระโดด ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องกับระบบนิเวศที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของป่าไม้และภาคการเกษตร และเป็นแหล่งอาหารหลักในการดำเนินชีวิตของทั้งคนและสัตว์
ดังนั้น เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนและคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางด้านอาหาร การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ จึงไม่ใช่ทางเลือก หากแต่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เพื่อรักษาฐานทรัพยากรอาหารให้ยั่งยืนต่อไป
แนวทางบริหารจัดการ
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกสถานที่ตั้งสถานประกอบการ โดยจะต้องไม่อยู่ในเขตแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งยังมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงของระบบนิเวศและเพื่อปกป้องฐานทรัพยากรของประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม รวมทั้งสนับสนุนพนักงานให้ร่วมเป็นเครือข่ายจิตอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งภายในและรอบรั้วโรงงานและฟาร์มรวมถึงพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอื่นๆ ของประเทศอีกด้วย
Responsible Sourcing
ดำเนินนโยบายการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรจากแหล่งที่มาที่รับผิดชอบ โดยต้องไม่บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล
ECO-Friendly Manufacturing and Farming
ดำเนินกิจกรรมในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตอาหารอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐาน CPF SHE&En ควบคู่ไปกับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
Site Selection and Screening
เลือกที่ตั้งอย่างเหมาะสม โดยไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
Restoration
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ สีเขียวภายในและรอบรั้วสถานประกอบการ รวมถึงพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าชายเลน
การดำเนินงาน
รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง
ดูโครงการ
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน
ดูโครงการ