เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
"บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม"
ในปี 2593 ความต้องการอาหารทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 60 เทียบกับปี 2549 ในขณะที่ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และความรุนแรงของมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร อาทิ การขาดแคลนและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ การหยุดชะงักของกระบวนการผลิตจากการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากภัยแล้งหรือแหล่งน้ำเสื่อมโทรม และปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การปรับตัวและการวางมาตรการเชิงรุกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
แนวทางบริหารจัดการ
บริษัทมุ่งมั่น ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิต ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนบูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานซีพีเอฟ (CPF Safety Health Environment and Energy Standard: CPF SHE&En Standard) โดยมีคณะกรรมการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานซีพีเอฟ (CPF SHE&En Management Committee) ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และประธานทุกสายธุรกิจดำรงตำแหน่งกรรมการ ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและการประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีระบบติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน(SHE KPIs System) ตลอดทั้งปี
Policy and Standard
ดำเนินนโยบายและมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ซีพีเอฟ ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 14001 และ OHSAS 18001 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
Efficiency through Innovation and Technology
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงาน ก๊าซเรือนกระจก น้ำ และของเสีย
Environmental and Water Scarcity Assessments
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 14040 ISO 14044 และ ISO 14046 รวมถึงประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจตามระดับความเสี่ยงโดยใช้ Global Water Tool
Collabouration
ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งระดับบริษัทและอุตสาหกรรม