เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟได้ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสถานที่ดำเนินการของบริษัทรวม 351 แห่ง
ทั่วประเทศ ทั้งบนบกและทางทะเล โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเครื่องมือในการแสดงภาพและประเมินความใกล้เคียงกันของสถานประกอบการและพื้นที่ที่มีความหลายหลายทางชีวภาพหลักและพื้นที่ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งระบุจากเครื่องมือการประเมินความหลายหลายทางชีวภาพแบบบูรณาการ (IBAT) เช่น IUCN Red Lists แหล่งมรดกโลก พื้นที่ชุ่มน้ำแรมซาร์ พื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ (KBA) และ แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย ผลลัพธ์จากการประเมินช่วยให้ซีพีเอฟสามารถกำหนดแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (BMP) และช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดขั้นตอนต่อไปสำหรับสถานที่ดำเนินการที่ใกล้กับพื้นที่สำคัญดังกล่าว
ผลการวิจัยจากการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านความหลายหลายทางชีวภาพที่สำคัญ แสดงให้เห็นว่า สถานที่ดำเนินการ 6 แห่ง จำเป็นต้องได้รับการประเมินเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าสถานที่ดำเนินการทั้ง 6 แห่งตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญหรือไม่
กรอบแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเบื้องต้นได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอมาตรการการจัดการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับประเภทของกิจกรรมการดำเนินเงินของสถานประกอบการของซีพีเอฟ ซึ่งจะช่วยให้ซีพีเอฟจัดทำแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเต็มรูปแบบเพื่อบูรณาการเข้ากับแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่มีอยู่แล้ว งานวิจัยนี้ช่วยให้บริษัทได้เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านความหลายหลายทางชีวภาพและดำเนินงานเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปฏิบัติการภายในปี 2573
การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x