เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ประเทศไทยบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ฐานเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) โดยมีอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาดังกล่าว และมุ่งเน้นการใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าร่วมกับการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมของพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และอาหารของบริษัท
ในปี 2561 ผลการดำเนินงานพบว่าอัตราการรอดตายของต้นไม้ปลูกใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90 ขณะที่ชุมชนโดยรอบก็สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่ได้จากการฟื้นตัวของป่าไม้ด้วย บริษัทยังคงดูแลรักษาผืนป่าแห่งนี้ และดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมโดยสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่าอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทำแนวกันไฟ รวมถึงปลูกเสริมป่า และกำจัดวัชพืชเพื่อส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5,971 ไร่
นอกจากนี้ บริษัทร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานในการเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพที่เปลี่ยนแปลงหลังจากการดำเนินโครงการ โดยสำรวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 9 ชนิด นก 119 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 20 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 15 ชนิด

ปี 2559

ปี 2563

การดำเนินโครงการฯ ในปี 2564 สามารถอ่านรายละเอียดได้ใน รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564 หน้า 109
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x