เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลและคุณประโยชน์ของป่าชายเลน อาทิ เป็นแหล่งอาหารสำหรับสัตว์นานาชนิด เป็นแหล่งขยายพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ของมนุษย์ อีกทั้งป่าชายเลนยังมีศักยภาพในการดูดซับและกักเก็บมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร-อุตสาหกรรม และครัวเรือนด้วย
นับตั้งแต่ปี 2557 ด้วยความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินโครงการซีพีเอฟ ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน ระหว่าง ซีพีเอฟ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) องค์กรท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ เพื่อร่วมกันเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชายเลนใน 5 พื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศและในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบการของบริษัทในจังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชุมพร พังงา และสงขลา และร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนแก่สาธารณชน
ในปี 2560 ได้มีการต่อยอดความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน โดยเริ่มส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง นิเวศและวิถีชุมชนขึ้นในสองพื้นที่ ณ ชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง และชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร จนได้รับคัดเลือกให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวในโครงการ Amazing Thailand Unseal Local 2018 นอกจากนั้น ชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ยังได้รับคัดเลือกเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในโครงการ Local Life & Learn จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อีกด้วย
ในปี 2561 บริษัทมอบกองทุนป่าชายเลนให้คณะทำงานชุมชนทั้งสองพื้นที่บริหารกองทุนฯ ให้สามารถนำรายได้มาเป็นกองทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการลงทุนพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งนำมาใช้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนได้อย่างยั่งยืน
การดำเนินโครงการฯ ในปี 2565 สามารถอ่านรายละเอียดได้ใน รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 หน้า 107
(อ่านรายละเอียดโครงการได้ที่ “โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน”)
การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x