เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีข้อจำกัดด้านเงินทุน เทคโนโลยี และอื่นๆ1 การเปลี่ยนจากการผลิตทั่วไปสู่การผลิตเชิงนวัตกรรม หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าจึงมีความสำคัญยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร ขณะที่โลกกำลังเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว คนในประเทศใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ และกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ดังนั้น แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารจึงเน้นอาหารฟังก์ชัน อาหารเพื่อสุขภาพ หรือสารสกัดทางโภชนาการเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง รวมไปถึงกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีการเก็บรักษาและการขนส่งอาหาร เป็นต้น2
  1. สู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม, ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์, ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, ประชาชาติออนไลน์, 2562.
  2. นวัตกรรมอาหาร, ดร.เพ็ญศิริ แก้วทอง และ ดร.สุพัตรา กาญจนประทุม, คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย, 2562.

แนวทางการบริหารจัดการ

นโยบายและความมุ่งมั่น
ประกาศความมุ่งมั่นภายใต้หลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น นโยบายสุขโภชนาการ และนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับการบริโภคที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ หลากหลาย และสอดคล้องความต้องการของตลาด
องค์กรแห่งนวัตกรรม
ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่กระตุ้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน
ความร่วมมือ
ร่วมสร้างนวัตกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ความมุ่งมั่น :

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอาหาร

เป้าหมาย (ประเทศไทย) :

ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพและสุขภาวะที่ดี ภายในปี 2563

ผลการดำเนินงานปี 2563 :

ร้อยละ 35 ของผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x