เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
จากการศึกษาพบว่า เด็กที่ประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการจะเรียนรู้ได้ช้ากว่าเด็กที่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน โดยในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่เป็นเด็กประถมซึ่งอยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาถึง 66 ล้านคน1 นอกจากนี้ยังพบว่า แนวโน้มการเสียชีวิตของประชากรไทยในอนาคตจะสูงขึ้นโดยมีปัจจัยหลักมาจากการใช้ชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ และขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น2 โดยองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า กว่าร้อยละ 80 ของประชากรโลกในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) ในขณะที่ร้อยละ 73 ของการเสียชีวิตของประชากรไทยมีสาเหตุจากกลุ่มโรค NCDs นี้ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 200,000 ล้านบาทต่อปี ในปี 2552 และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต3 ดังนั้น บริษัทในฐานะผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรจึงถือเป็นความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชน การส่งเสริมทักษะความรู้ด้านโภชนาการและการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เหมาะสมตามช่วงวัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อาหารแก่ผู้บริโภค ตามนโยบายคุณภาพซีพีเอฟ ผ่านมาตรการเชิงรุกด้วยการประเมินความเสี่ยง ควบคู่กับมาตรการเชิงรับด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ มาตรการเรียกคืนสินค้า การรับฟังเสียงสะท้อนและการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า และได้รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระ (Third Party) พร้อมสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย
ดังนั้นการร่วมกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชน จึงถือเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน
  • 1. World Food Program เว็บไซต์: https://www.wfp.org/stories/6-reasons-next-generation-needs-us-solve-hunger
  • 2. กลุ่มโรค NCDs, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ: https://www.thaihealth.or.th
  • 3. กลุ่มโรค NCDs, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ: https://www.thaihealth.or.th

แนวทางการบริหารจัดการ

นโยบายและความมุ่งมั่น ประกาศความมุ่งมั่นภายใต้หลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น นโยบายสุขโภชนาการ และนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การควบคุมและประกันคุณภาพ ด้วยมาตรการเชิงรุกผ่านการประเมินความเสี่ยง ควบคู่กับมาตรการเชิงรับด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่คุณค่ารวมทั้งมีกลไกรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้าและผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุด
การเสริมสร้างสุขโภชนาการ เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่เปี่ยมด้วยคุณค่า และตรงตามโภชนาการของแต่ละช่วงวัย
การสนับสนุนองค์ความรู้ นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบริษัทมาสนับสนุนการเข้าถึงอาหารและการเรียนรู้หรือทักษะเกี่ยวกับอาหาร ความรู้ด้านโภชนาการและการบริโภคอย่างยั่งยืน
การสื่อสาร สื่อสารข้อมูลโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอ รวมถึงการบริโภคอย่างยั่งยืน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย

ความมุ่งมั่น :

ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและการเรียนรู้หรือทักษะเกี่ยวกับอาหาร ความรู้ด้านโภชนาการและการบริโภคอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย (ประเทศไทย) :

1,300,000* รายของเด็ก เยาวชน รวมถึงผู้บริโภค สามารถเข้าถึงอาหารและการเรียนรู้หรือทักษะเกี่ยวกับอาหาร ความรู้ด้านโภชนาการและการบริโภคอย่างยั่งยืน ภายในปี 2563

ผลการดำเนินงานปี 2563 :

1,433,075 ราย ของเด็ก เยาวชน รวมถึงผู้บริโภค สามารถเข้าถึงอาหาร และการเรียนรู้หรือทักษะเกี่ยวกับอาหาร ความรู้ด้านโภชนาการและการบริโภคอย่างยั่งยืน

* มีการปรับเป้าหมายจาก 300,000 ราย เป็น 1,300,00 ราย เมื่อปี 2562

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x