เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
"ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร"
จากการศึกษาพบว่า เด็กที่ประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการจะเรียนรู้ได้ช้ากว่าเด็กที่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน โดยในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่เป็นเด็กประถมซึ่งอยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตในกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนาถึง 66 ล้านคน
ดังนั้นการร่วมกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชน จึงถือเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน
แนวทางบริหารจัดการ
ด้วยบริษัทเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างพอเพียงและยั่งยืนของชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงมีการนำเอาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารไปช่วยส่งเสริมทักษะและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการที่ถูกต้อง ปลอดภัย โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
Knowledge Management based Competency Development
สนับสนุนองค์ความรู้และความสามารถด้านการผลิตอาหารและการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
Management Skills Support
ส่งเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการทั้งด้านการบันทึกข้อมูลการบัญชี การตลาดและการรายงานผล
Collabourative Partnership
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนองค์กรอิสระ
การดำเนินงาน
อิ่ม สุข ปลูกอนาคต
ดูโครงการ