เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตมีอัตราการหมุนเวียนของแรงงานสูงและมีความต้องการด้านแรงงานตลอดเวลาเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตขององค์กร ถึงแม้มีคนทั่วโลกได้รับโอกาสจ้างงานกว่า 3 พันล้านคน แต่ลูกจ้างส่วนใหญ่ยังถูกบังคับให้อยู่ภายใต้การจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อสุขภาพ และมีฐานะยากจนถึงแม้จะถูกจ้างงานก็ตาม1 อัตราการจ้างงานจึงไม่ใช่สิ่งบ่งบอกว่าคนในสังคมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมีการรายงานประเด็นการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญยังเกิดขึ้นอยู่ในสังคม
ด้วยตระหนักและให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงานตลอดห่วงโซ่อุปทานอันซับซ้อนของซีพีเอฟ ตั้งแต่พนักงานและคนงานภายในและคู่ค้าธุรกิจภายนอกบริษัท เราจึงมุ่งมั่นเสริมรากฐานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles: UNGP) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) อีกทั้ง เราได้สนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจด้วย

1 ILO: World Employment and Social Outlook: Trends 2019 (2019).

แนวทางการดำเนินงาน

นโยบายและความมุ่งมั่น
ประกาศความมุ่งมั่นและกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชน ด้วยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัท เพื่อแสดงความชัดเจนในการต่อต้านการละเมิดกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม
การปลูกฝังและสื่อสาร
ปลูกฝังการเคารพด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรผ่านนโยบายที่เกี่ยวข้องและสื่อสารนโยบายฯ กับพนักงานและคู่ค้าธุรกิจ เพื่อเสริมความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ตรวจประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจำ เพื่อระบุและปรับปรุงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
การรับเรื่องร้องเรียน
เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งนำประเด็นมาพิจารณาในการบริหารจัดการ
การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานสู่สาธารณะ
การทบทวนเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับผลกระทบและดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

ความมุ่งมั่น : :

เคารพสิทธิมนุษยชนและมีแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี

เป้าหมาย : :

มีการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x