dcsimg
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
บริษัทต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบตามที่ได้ประกาศอย่างชัดเจนในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นรวมแล้ว 12 ภาษา บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งถือเป็นการสะท้อนจุดยืนที่แน่วแน่ของบริษัทในการที่จะนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงทั่วทั้งองค์กร
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของบริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจึงมุ่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ครอบคลุมทั้งเชิงนโยบายและแนวปฎิบัติให้แก่พนักงานและคนงานทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e-newsletters) แอพพลิเคชั่นบนมือถือ CPF Connect สื่อประชาสัมพันธ์ภายในต่างๆ การฝึกอบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย “CPF Way-จริยธรรมสำหรับพนักงาน-การต่อต้านคอร์รัปชั่น” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ซึ่งพบว่า คณะกรรมการบริษัททุกท่าน พนักงาน และคนงานทุกคน ได้รับทราบนโยบายฯ แล้วทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เป็นคณะกรรมการบริษัทครบทุกท่านแล้ว และเป็นพนักงานจำนวนกว่า 15,000 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 71 ของพนักงานทั้งหมด พร้อมทั้งบริษัทได้ทำการสื่อสารนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ ที่ครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการต่อต้านการทุจริตแก่คู่ค้าธุรกิจแล้วกว่า 7,300 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของคู่ค้าในส่วนงานจัดซื้อพัสดุกลางและจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์ ตั้งแต่เริ่มประกาศนโยบายฯ โดยมีการปรับนโยบายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปี 2561 และมีแผนเริ่มสื่อสารนโยบายฉบับแก้ไขไปยังคู่ค้าธุรกิจในปี 2562 ทั้งยังสนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจกำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายประจำบริษัทด้วยเช่นกัน
ขณะเดียวกัน บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้รับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนผ่านกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 68 เรื่อง และเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเป็นการทุจริต 3 เรื่อง และเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 7 เรื่อง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้มีนัยสำคัญอันส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งทางด้านชื่อเสียงหรือการเงิน และบริษัทได้ลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสมตามระเบียบของบริษัทแล้ว
การดำเนินการ