dcsimg
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ซีพีเอฟเชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านกฎระเบียบช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร อันนำมาซึ่งการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดต่างประเทศ ซีพีเอฟจึงยึดถือการช่วยพัฒนานโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศที่บริษัทดำเนินกิจการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง บริษัทมีส่วนร่วมกับองค์กรและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการค้า เช่น สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม อย่างสม่ำเสมอในรูปของการสนับสนุนค่าสมาชิกและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในปี 2561 บริษัทได้สนันสนุนองค์กรและสมาคมเหล่านี้เป็นค่าสมาชิกทั้งสิ้น 7,239,084 บาท
ซีพีเอฟเป็นกลางทางการเมือง บริษัทมีกระบวนการชัดเจนในการสนับสนุนทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินหรือสินทรัพย์ แต่การกระทำเหล่านั้นต้องโปร่งใสและไม่ขัดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท ในปี 2561 บริษัทไม่มีการสนับสนุนการรณรงค์ทางการเมืองหรือองค์กรทางการเมือง
จำนวนเงินสนับสนุนค่าสมาชิกองค์กรภายนอกและสมาคมต่างๆ 3 อันดับแรกในปี 2561
ชื่อองค์กรและสมาคม รายละเอียด บาท
1 สมาคมผู้ผลิตเพื่อการส่งออกไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยก่อตั้งเมื่อปี พ. ศ. 2534 เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานควบคุมและให้บริการสำหรับผู้ผลิตและส่งออกเนื้อไก่จำนวนมาก สมาชิกสมาคมทั้งหมดเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกของไทยซึ่งมีประวัติอันยาวนานหลายสิบปีในอุตสาหกรรมไก่ สมาคมฯเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ เกรดพรีเมี่ยมแก่ลูกค้าทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ตะวันออกกลาง ประเทศในสหภาพยุโรป แอฟริกาใต้ เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaipoultry.org/?p=home&lang=TH 4,392,577
2 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เริ่มต้นจากการรวมตัวของกลุ่มพ่อค้าวานิชที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือในการพัฒนาวงการปศุสัตว์ไทย จัดตั้งชมรมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และพัฒนาสถานะของชมรมเป็น สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2521 มีวัตถุประสงค์หลักคือ การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยในการแก้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคปศุสัตว์ไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaifeedmill.com/ 2,407,654
3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการยอมรับทั่วไป ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร เสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.fti.or.th/2016/thai/index.aspx 202,286
ซีพีเอฟได้มีส่วนร่วมกับองค์กรและสมาคมที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของสังคม ในฐานะกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร บริษัทมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเรื่องการผลิตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการประมงอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของบริษัท
  • ข้าวโพดยั่งยืน ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน ในประเทศไทยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มักเกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษทางอากาศ (จากการเผาตอซังช่วงหลังการเก็บเกี่ยว) และการเปลี่ยนแปลงด้านราคา การพัฒนามาตรฐานดังกล่าวจะทำให้เกิดความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ชาวไร่ผู้ผลิตข้าวโพด และผู้ผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบ มาตรฐานดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมความปลอดภัยทางอาหาร การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ผลกระทบด้านสังคมและการค้าที่เป็นธรรม จุดประสงค์หลัก คือ เพื่อความเป็นธรรมทางธุรกิจและการเติบโตไปด้วยกัน วิธีการหนึ่งที่บริษัทได้สนับสนุนประเด็นนี้คือผ่านการเป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ซึ่งมีจุดประสงค์ของสมาคมฯ ในการพัฒนาคุณภาพของอาหารสัตว์ด้วยการวิจัยและพัฒนา รวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกสมาคมฯ และร่วมมือกับภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้มีมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์ที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศ รูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของบริษัทคือ การเข้าร่วมประชุมกับสมาคมฯ ตั้งแต่เริ่มพัฒนามาตรฐานดังกล่าวจนกระทั่งถึงปี 2561 บริษัทได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายประมาณ 500,000 บาท
  • การประมงยั่งยืน สถานการณ์การประมงที่วิกฤตขึ้นในทั่วโลก ทำให้หลายฝ่ายเริ่มที่จะตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลที่เป็นสาธารณสมบัติ กระแสความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มมีความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ภายใต้การทำการประมงอย่างรับผิดชอบ ส่งผลให้บางประเทศออกมาตรการเพื่อใช้ในการควบคุมการทำประมงภายในประเทศให้มีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีมาตรการทางการค้าที่กำหนดว่าสินค้าที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศจะต้องได้รับการยืนยันหรือตรวจสอบว่ามาจากการทำการประมงอย่างรับผิดชอบ หรือ Non-IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น ในส่วนของประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐเอกชนขึ้นภายใต้ใช้ชื่อ คณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย (Thai Sustainable Fisheries Roundtable (TSFR)) โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการสร้างมาตรฐานการประมงไทยให้เป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาแผนการปรับปรุงและพัฒนาการประมง (Fishery Improvement Plan (FIP)) สำหรับประมงอวนลากในทะเลไทยทั้งสองฝั่ง คือฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบหลัก สำหรับฝั่งอันดามัน TSFR ได้ประเมินสถานะเทียบกับมาตรฐานสากล (Marine Stewardship Council Fisheries Standard Version 2) วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา และพัฒนาแผนปฏิบัติเพื่อได้มาตรฐานสากล ในฝั่งอ่าวไทย ได้พัฒนา Global Standard for the Responsible Supply (IFFO RS) Version 2 ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดของ IFFO RS เพื่อประยุกต์ใช้ในการประเมินเป็นครั้งแรกของโลก นอกจากการสนับสนุนและร่วมมือกับ TSFR ผ่านสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยแล้ว บริษัทยังได้ร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับองค์กรปลาป่นและน้ำมันปลาสากล (International Fishmeal and Fish Oil (IFFO)) ในการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการประมงอวนลากสำหรับสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ (Mixed Trawl Fisheries) ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์และท้าทายในการบริหารการประมงในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการประมงยั่งยืนใดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสัตว์น้ำหลายสายพันธุ์ได้ การยกระดับมาตรฐานการประมงในภูมิภาคจะทำให้มีมาตรฐานการประมงที่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลได้ บริษัทได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการประสานงาน จัดการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนปฏิบัติการ เป็นต้น นอกเหนือจากการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานอย่างต่อเนื่องแล้ว ในปี 2561 บริษัทยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาท
การดำเนินการ