dcsimg
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
เพราะตระหนักดีว่าทุกคนต่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเองอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดคล้องตามมาตรฐาน จริยธรรม และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทให้คำมั่นสัญญาว่าจะเคารพและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในขอบเขตที่บริษัทสามารถดำเนินการหรือส่งเสริมให้ดำเนินการได้ ซึ่งหมายรวมถึงห่วงโซ่อุปทานของบริษัทด้วย
ตลอดเวลาของการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร บริษัททุ่มเทและพยายามอย่างเต็มศักยภาพในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งไม่จำกัดเพียงแค่การผลิตและการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การจ้างงานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค การส่งเสริมขีดความสามารถในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณชีวิตชุมชนโดยรอบ
นอกจากนี้ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและการจัดการความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้เริ่มกระบวนการตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence Process) ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็นการตรวจประเมินทุก 3 ปี ประกอบด้วยกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทุกสายธุรกิจในกิจการประเทศไทย
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้ทบทวนและดำเนินกระบวนการตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ (Salient human rights issues) ประกอบด้วย
  • สภาพการจ้างงาน
  • สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
  • สุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน
  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • การใช้แรงงานผิดกฎหมาย (เช่น แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้าว) ในห่วงโซ่อุปทาน
  • สุขภาพและความปลอดภัยของคู่ค้าและผู้รับเหมา
  • มาตรฐานการครองชีพและความปลอดภัยของชุมชนในห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการประเด็นสำคัญข้างต้นอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือไปจากการประกาศถ้อยแถลงการณ์เรื่องการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ (Statement on Slavery and Human Trafficking) บริษัทยังคงส่งเสริมการยุติปัญหาแรงงานบังคับและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อแรงงานต่างด้าวในห่วงโซ่อุปทาน ผ่านการถ่ายทอดนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ ฝึกอบรมให้ความรู้ สนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจหลักตรวจประเมินตนเองด้านความยั่งยืน ดำเนินการตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักด้านความยั่งยืน รวมถึงจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรจากแหล่งที่มาที่รับผิดชอบ (ข้อมูลเพิ่มเติม: การพัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน)
ขณะเดียวกัน บริษัทยังดำเนินนโยบายการดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบและใส่ใจเพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขระหว่างการทำงาน (ข้อมูลเพิ่มเติม: การพัฒนาและดูแลบุคลากร)
การดำเนินการ