dcsimg
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
การนำหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไปปฏิบัติ ถือเป็นพันธกิจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานขององค์กร ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร พร้อมๆ ไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจขององค์กร และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและส่งเสริมให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบเหล่านี้และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน และการพัฒนาองค์กรให้มีการกำกับดูแลในระดับสากล อย่างสม่ำเสมอ โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและอนุมัติเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยทิศทางกลยุทธ์องค์กรในปี 2562 แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก คือ “เติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และสร้างพื้นฐานที่มั่นคง” ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรบนค่านิยม CPF Way ภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่ดี อันรวมถึงการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติและและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัทตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี และมีอำนาจอนุมัติดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท
ผลตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสประจำปี และค่าตอบแทนแบบผันแปรตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง โดยการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับในแต่ละปีนั้น นอกเหนือจากการพิจารณาปัจจัยด้านการเงิน เช่น รายได้ มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัท (Market Capitalization) ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) รวมถึง EBITDA และ ROE เป็นต้น ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า ปัจจัยด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ปัจจัยด้านบุคลากร และด้านความยั่งยืนรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รวมเป็นองค์ประกอบโดยรวมของการพิจารณาด้วย สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ได้มีการกำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทว่า ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ นอกจากนั้น การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละปี จะต้องกำหนดเป้าหมายแผนงาน 5 ปี ประกอบการพิจารณาผลการดำเนินงานด้วย
การดำเนินการ