dcsimg
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ด้วยตระหนักดีว่า “ภาษี” มีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่เพียงแต่ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ หากยังมีส่วนในการสร้างเสริมผลกระทบทางบวกให้กับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมด้วย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี ตามนโยบายภาษีของบริษัท โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ สอดคล้องตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
สำหรับปี 2560 และ 2561 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 501,507 ล้านบาท และ 541,937 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18,149 ล้านบาท และ 27,637 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายสำหรับปี 2560 และ 2561 รวมทั้งสิ้น 4,552 ล้านบาท และ 5,296 ล้านบาท ตามลำดับ
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
(ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ – สุทธิ 18,149 27,637
ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้ (1) 4,370 5,084
% ของกำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24.1% 18.4%
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี-สุทธิ (2) 169 504
ภาษีเงินได้สำหรับปีปัจจุบัน 4,539 5,588
ภาษีปีก่อนๆที่บันทึกต่ำ (สูง) ไป 13 (292)
ภาษีเงินได้สำหรับปี 4,552 5,296
% ของกำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25.0% 19.1%
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว (3) (763) (716)
- ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้ได้ (4) (1,544) 1,642
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี (5) (1,994) (10)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 251 6,212
% ของกำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.4% 22.5%
จ่ายภาษีเงินได้ 4,838 5,667
% ของกำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26.7% 20.5%
คำอธิบาย:
(1) อัตราภาษีเงินได้ที่ใช้
อัตราภาษีที่ใช้คำนวณในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 นี้ ต่ำกว่าอัตราภาษีเงินได้เฉลี่ยของแต่ละประเทศที่บริษัทลงทุน เนื่องจากรายได้บางส่วนบริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ เช่น ในประเทศไทย บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการต่างๆ เช่น การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การขยายพันธุ์สัตว์ การผลิตอาหารแปรรูปและอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น โดยบริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละบัตรส่งเสริมการลงทุน และได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 สำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี เป็นต้น
นอกจากนี้ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า บริษัทได้รับรู้เป็นรายได้ตามวิธีส่วนได้เสีย และรวมอยู่ในกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงบการเงินรวม
(2) ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี เช่น
 • ค่ารับรองและเงินบริจาคส่วนที่เกินกว่าที่ใช้หักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
 • ค่าใช้จ่ายบางประเภทที่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีมากกว่าหนึ่งเท่า เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (R&D)
 • กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมในกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชี
 • เงินปันผลรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้จากบริษัทจำกัดที่ตั้งตามกฏหมายไทย
(3) การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว เช่น
 • กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
 • ความแตกต่างในการคำนวณค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของวิธีการทางบัญชีและทางภาษี
(4) ขาดทุนทางภาษี
ในปี 2560 บริษัทย่อยบางแห่งมีผลขาดทุนทางภาษี และได้รับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี แต่ในปี 2561 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไร จึงได้บันทึกกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย
(5) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 กฎหมายมหาชนฉบับที่ 115-97 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก้ไขประมวลรัษฎากรของ ค.ศ.1986 โดยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกปรับลดจากร้อยละ 35 เหลืออัตราร้อยละ 21 สำหรับรอบระยะบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดังนั้นบริษัทจึงได้ปรับปรุงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้ โดยปรับหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงและรับรู้เป็นรายได้ภาษี

และเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 สภานิติบัญญัติของประเทศไต้หวันได้อนุมัติให้แก้ไขกฏหมายภาษีเงินได้ โดยได้ปรับเพิ่มอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 17% เป็น 20% สำหรับรอบระยะบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดังนั้นบริษัทจึงได้ปรับปรุงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้ โดยปรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นและรับรู้เป็นรายได้ภาษีในปี 2561

รายได้ กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ที่ต้องจ่าย
ทวีป รายได้ กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ที่ต้องจ่าย
ปี 2017 ปี 2018 ปี 2017 ปี 2018 ปี 2017 ปี 2018
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
เอเชีย 437,094 87 475,988 87.8 24,026 132 28,861 104.4 4,012 88.1 4,992 94.3
ยุโรป 40,021 8 43,749 8.1 1,142 6 1,169 4.2 197 4.3 160 3.0
อื่นๆ 24,392 5 22,200 4.1 (7,019) -38 (2,393) -8.7 343 7.5 143 2.7
รวม 501,507 100 541,937 100 18,149 100 27,637 100 4,552 100 5,296 100
คำอธิบาย:
 • รายได้: รายได้จากการขายสินค้า ในงบกำไรขาดทุน
 • กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้: กำไรก่อนค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ ในงบกำไรขาดทุน
 • ภาษีเงินได้ที่ต้องจ่าย: ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 36
 • เอเชีย ประกอบด้วย ประเทศไทย จีน เวียดนาม ไต้หวัน อินเดีย กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ฯลฯ
 • ยุโรป ได้แก่ ประเทศรัสเซีย ตุรกี อังกฤษ เบลเยี่ยม ฯลฯ
 • อื่นๆ ได้แก่ ทวีปอเมริกาและแอฟริกา
การดำเนินการ