dcsimg

เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

บริษัทมุ่งสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยมีค่านิยม CPF WAY คู่มือจริยธรรมสำหรับพนักงาน (Code of Conduct) และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมจรรยาบรรณและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนเติบโตไปพร้อมกับบริษัทบนค่านิยมเดียวกัน

บริษัทได้กำหนดความคาดหวังในเรื่องจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบสำหรับพนักงานไว้อย่างชัดเจน และสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่พนักงานทุกคน ณ วันแรกของการปฏิบัติงาน ผ่านการปฐมนิเทศ ซึ่งได้ปลูกฝังค่านิยม 6 ประการ ที่เรียกว่า “ซีพีเอฟเวย์” (CPF Way) ให้บุคลากรทุกคนในทุกระดับ ตลอดจนสอดแทรก CPF WAY ในทุกด้านของงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ได้จัดทำและส่งมอบจริยธรรมสำหรับพนักงาน หรือ Code of Conduct ให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าหลักที่บริษัทมุ่งหวัง การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งต่อพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินบริษัท พร้อมชี้แจงแนวทางการกำกับดูแล ซึ่งครอบคลุมการรายงานและการลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายและจริยธรรมไว้ด้วย ขณะเดียวกัน ยังได้เผยแพร่จริยธรรมสำหรับพนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ การประชุมของแต่ละสายธุรกิจ CPF HR Web Portal ของบริษัท การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอดจนพัฒนาเนื้อหาดังกล่าวบนระบบ e-Learning เพื่อการสื่อสารกับพนักงานทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องอีกด้วย