dcsimg

เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

เพราะบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัยและเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของพนักงานตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และพลังงาน บริษัทจึงมีการทบทวนผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับการจัดการสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้เข้มงวดมากขึ้น เตรียมความพร้อมในการป้องกันและตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการสูญเสียต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากการอบรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่บริษัทดำเนินการเป็นประจำทุกปีแล้ว ในปี 2561 บริษัทได้เพิ่มการฝึกอบรมจัดการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้หลักสูตร “5 อันตราย อุบัติภัยใกล้ตัว” ให้แก่พนักงานครอบคลุมในทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจใน 5 อันตรายหลักของบริษัท และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเมื่อประสบเหตุอันตราย รวมทั้งสามารถช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ โปสเตอร์แผ่นพับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมและมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน
พร้อมกันนี้ บริษัทยังได้จัดทำแนวปฏิบัติการจัดตั้งทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Team) และอุปกรณ์ กำหนดรายละเอียดการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อจัดตั้งทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ การฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานและการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปี ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ตอบโต้ที่เหมาะสม เพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์และสามารถปฏิบัติงานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมทั้ง 5 อันตรายหลักและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
บริษัทได้กำหนดตัวชี้วัดผ่านข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Rate: LTIR) อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (Lost Day Injury Rate: LDIR) และอัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (Injury Rate: IR) อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และนำมาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานในทุกขั้นตอน