dcsimg

เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

ทรัพยากรบุคคล คือ กำลังสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและต่อยอดผลกำไรทางธุรกิจให้แก่องค์กร ด้วยวัฒนธรรมซีพีเอฟที่สนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสายงานและพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยมีบริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด (CPF TRAINING CENTER: CPFTC) ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่ “เก่งงาน เก่งคน เก่งธุรกิจ” ด้วยการให้บริการที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามขอบเขตการให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการบุคลากร การออกแบบพัฒนาและบริการด้านการฝึกอบรม และระบบมาตรฐาน ISO 29990:2010 เป็นรายแรกในประเทศไทย ซึ่งเน้นควบคุมคุณภาพในการเรียนรู้โดยเฉพาะ และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นปีที่ 7 และปีที่ 6 ตามลำดับ ที่ได้รับการรับรองจากบริษัท UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS LTD. (URS) ภายใต้ ACCREDITED BODIES ของUNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE (UKAS) สหราชอาณาจักร และยังเป็นองค์กรที่ให้การรับรองหน่วยประเมินภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวางทั่วโลก

บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน ทั้งด้านทักษะการทำงานและการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตการทำงาน รวมทั้งหมด 7,462 หลักสูตรด้วยกัน โดยแบ่งประเภทได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
  • การอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงาน เช่น หลักสูตรธรรมาภิบาล เบื้องต้น หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และหลักสูตร 5 อันตราย อุบัติภัยใกล้ตัว เป็นต้น
  • การให้ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การพัฒนาทักษะความรู้ในงานและอาชีพเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ที่จำเป็นกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • การพัฒนาความรู้ ทักษะ รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้นำแต่ละระดับสามารถนำตนเอง นำทีม นำธุรกิจ และนำองค์กร อย่างยั่งยืน
ส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมพนักงาน
โครงการ Chairman Vision Cascade
บริษัทดำเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้วยการให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร แสดงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของธุรกิจในภาพรวม เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารระดับสูงได้นำวิสัยทัศน์ดังกล่าว แปลงสู่การดำเนินโครงการเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้นำตามกรอบความสามารถด้านผู้นำควบคู่ไปกับความสามารถในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
หลักสูตร Lean Six Sigma Program
บริษัทดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Lean Six Sigma มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความเร็วในการผลิต คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านการผลักดันให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ ระหว่างปี 2558-2560 บริษัทสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานจากการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นผลมาจากหลักสูตร Lean Six Sigma ได้ราว 170 ล้านบาท
โครงการ Train the Trainer Program หรือ การพัฒนาผู้สอนภายใน
ด้วยมุ่งเน้นให้ผู้นำมีหน้าที่สอนผู้นำ (Leader Developing Leader) บริษัทจึงได้พัฒนาผู้สอนภายใน (Internal Trainer) ผ่านโครงการ Train the Trainer โดย สามารถดำเนินการสอนพนักงานในหลากหลายหลักสูตร อาทิ วิชา 7 Habits of Highly Effective People วิชา Coping with Feedback และในหมวดความปลอดภัย วิชาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และระดับเทคนิค วิชาคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองการเป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และระดับเทคนิค จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Learning Center
บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถในเชิงปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในงาน ผ่านระบบศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ของแต่ละสายธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการทำงาน โดยถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร นำมาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละวิชา ทั้งการเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติ การเรียนในห้องเรียน และการเรียนผ่านระบบ Self Service ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
ร่วมพัฒนาผู้นำในการศึกษาไทยและเยาวชนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืน
นอกจากการส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนเก่ง คนดีในองค์กรแล้วบริษัทยังสนับสนุนให้ผู้นำของซีพีเอฟได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วย
“CONNEXT ED”
ไม่เพียงพัฒนาความเป็นผู้นำภายในองค์กร หากบริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็นผู้นำสู่การพัฒนาทักษะในครูและองค์ความรู้ในเด็ก ตลอดจนการสร้างอาชีพตามความถนัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการ CONNEXT ED ยังเป็นการนำศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในบริษัทเอกชนเข้ามาเป็นอาสาสมัครผู้นำ (SCHOOL PARTNER: SP) เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศด้วย โดยบริษัทมีอาสาสมัครผู้นำที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินโครงการจำนวน 57 คน และมีโรงเรียนในความรับผิดชอบ ณ ปี 2561 ทั้งสิ้น 123 แห่ง
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (PARTNERSHIP SCHOOL)
ซีพีเอฟเป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา บริหารจัดการ และสนับสนุนสถานศึกษา 2 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (PARTNERSHIP SCHOOL) ซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนส่งตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการโรงเรียนร่วมพัฒนา โดยจะนําทักษะการบริหารจัดการจากภาคธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการต่างๆ ของโรงเรียน ทั้งในด้านวิชาการ บุคลากรและงบประมาณพัฒนาการศึกษาให้สามารถสร้างบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูงเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และบริบททางเศรษฐกิจสังคมแต่ละพื้นที่และยังเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาภายในประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579