เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
การว่างงาน ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยังคงเป็นประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมเสมอ ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศโดยรวมด้วย ขณะเดียวกันบริบททางสังคมของประเทศไทยที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์และกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม ส่งผลให้ประชากรในวัยทำงานมีภาระที่ต้องดูแลผู้สููงอายุและกลุ่มผู้เปราะบางที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้น ภารกิจหนึ่งที่ทุกภาคส่วนสามารถร่วมสร้างและพัฒนาร่วมกันได้นั่นก็คือ การส่งเสริมความจำเป็นพื้นฐานด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนค่านิยมในการดำเนินชีวิตให้แก่คนในสังคม

แนวทางการบริหารจัดการ

การใช้ขีดความสามารถของบริษัท นำขีดความสามารถของบริษัทมาเป็นเครื่องมือในการสร้างผลกระทบเชิงบวกและบรรเทาผลกระทบเชิงลบทางสังคม
การแบ่งปันความคิด ร่วมแบ่งปันและพัฒนาแนวคิดหรือนวัตกรรมในการดำเนินงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
การส่งเสริมความร่วมมือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัท พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
การสร้างเครือข่าย ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในระยะยาว

ความมุ่งมั่น :

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

เป้าหมาย (ประเทศไทย) :

50,000 รายของเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต ภายในปี 2563

ผลการดำเนินงานปี 2563 :

51,234 รายของเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x