dcsimg

เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
“พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน"
ในช่วง 30-40 ปีข้างหน้า เป็นเวลาที่อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารจำเป็นต้องแสวงหาโอกาสและแนวทางในการเพิ่มผลผลิตที่ต้องเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปัจจุบันบนพื้นฐานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านอาหารที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
จากความท้าทายข้างต้น ส่งผลให้ “มาตรฐานการผลิตอย่างรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหาร” ได้รับความสนใจในวงกว้าง และมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริโภคและองค์กรภาคประชาสังคมต่างคาดหวังบทบาทของผู้ประกอบการในการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ในห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้าว รวมไปถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาดินเสื่อมโทรม การขาดแคลนทรัพยากรน้ำ การบุกรุกทำลายป่าในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารที่ผู้ประกอบการมีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี การส่งเสริมมาตรฐานการผลิตอย่างรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารที่ยาวและซับซ้อนนั้น จำเป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่นร่วมกัน (Shared Commitment) และเครือข่ายความร่วมมือ (Collabourative Networks) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางบริหารจัดการ
บริษัทเชื่อว่าการสร้างการเติบโต ขับเคลื่อนความเป็นเลิศ และสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” จำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และคู่ค้าธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
คู่ค้าธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตอย่างรับผิดชอบและยกระดับห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหาร
สู่ความยั่งยืน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติในท้ายที่สุด
Policy and Practice
แบ่งปันแนวทางการดำเนินธุกิจอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนผ่านนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ
Traceability and Audit
พัฒนาระบบและดำเนินการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบสำคัญ ควบคู่ไปกับการตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลัก
Co-Create Partnership
ร่วมออกแบบ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุน การสร้างคุณค่าร่วมและโครงการความร่วมมือระหว่างคู่ค้าธุรกิจ เกษตรกร ชาวประมง หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Risk Assessment
ประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเป็นประจำทุกปี และส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจหลักดำเนินการประเมินตนเองด้านความยั่งยืน
Capacity Building
สนับสนุนความรู้และทักษะการผลิตอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการนำเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
Monitor And Review
ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย พร้อมทั้งทบทวนแนวทาง การบริหารจัดการเพื่อโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงาน