เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
สถานการณ์โลกในปัจจุบันผันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาส่งผลให้แนวทางการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลง อัตราการแข่งขันการจ้างงานที่มีคุณภาพในตลาดเพิ่มสูงขึ้น บริษัทเองจำเป็นจะต้องปรับแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม สร้างความเข้มแข็งและความสุขภายในองค์กรให้พนักงานพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันกับสถานการณ์ ดำเนินงานไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
(สามารถอ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล” ของบริษัท ได้ที่ รายงานประจำปี: https://www.cpfworldwide.com/th/investors/annual)

แนวทางการบริหารจัดการ

วัฒนธรรมองค์กร มุ่งสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมุ่งสร้างสรรค์ ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อให้พนักงานทุกคนเติบโตไปพร้อมกับบริษัทบนค่านิยมเดียวกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” (People Excel-Business Exceeds)
การบริหาร ‘คนเก่ง คนดี’ บริหาร ‘คนเก่ง คนดี’ ให้คงอยู่กับองค์กร ดูแลให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม พร้อมกับวางแผนทดแทนตำแหน่งสำคัญเพื่อรองรับการขยายของธุรกิจอย่างยั่งยืน
การพัฒนาและการวางแผนการเติบโต พัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรสู่การเติบโตทางอาชีพและเตรียมความพร้อมให้สามารถดำเนินงานได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กร
การสื่อสารเพื่อความผูกพัน บริหารการสื่อสารภายในองค์กรและสร้างความผูกพันเพื่อเป็น “บ้านแห่งความสุข” ของพนักงานทุกคน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สร้างความตระหนักรู้การคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นที่ตั้ง และเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์และสามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้

ความมุ่งมั่น :

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

เป้าหมาย (ประเทศไทย) :

ร้อยละ 100 ของพนักงานผ่านการอบรมพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนภายในปี 2563

ผลการดำเนินงานปี 2563 :

ร้อยละ 100 ของพนักงานผ่านการอบรมพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนภายในปี 2563

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x