เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการของพนักงานอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมชั้นนำ บนพื้นฐานการพิจารณาผลประกอบการของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ โดยบริษัทได้เข้าร่วมการสำรวจระบบผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการแข่งขันกับตลาดแรงงาน

ขณะเดียวกัน บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารผลงาน โดยนำระบบการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีในระดับบุคคล (Target Setting) ซึ่งมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หรือ KPI (Key Performance Indicator) ครอบคลุม 5 มุมมองสำคัญ ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านประสิทธิภาพ ด้านบุคลากร และด้านความยั่งยืน รวมถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (CPF WAY) มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลงานของพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อให้บริษัทสามารถพิจารณาผลตอบแทนและให้รางวัลที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญแก่พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีและปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยมและจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมุ่งสร้างสรรค์ผลการปฏิบัติงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน เป็นแรงจูงใจและตัวอย่างให้แก่พนักงานภายในบริษัทที่จะพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นด้วย

cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x