dcsimg

เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
"ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน"
ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการว่างงานปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยังคงเป็นประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมเสมอ ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศโดยรวมด้วย
ขณะเดียวกัน บริบทของสังคมและประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ส่งผลให้ประชากรในวัยทำงานมีภาระที่ต้องดูแลผ้สูงอายุที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้น ภารกิจหนึ่งที่ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาร่วมกันได้นั่นก็คือ การส่งเสริมความจำเป็นพื้นฐานด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนค่านิยมในการดำเนินชีวิตให้แก่คนในสังคม
แนวทางบริหารจัดการ
บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพที่เอื้อต่อการมีรายได้ที่สม่ำเสมอแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยด้วยตระหนักว่าความมั่นคงทางอาชีพและรายได้มีส่วนช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชน ช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และความมั่นคงทางอาหาร บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ/กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและกลุ่มเปราะบางมาอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ “4 ผสานสู่ความยั่งยืน ขีด+คิด+ร่วม+(ข่าย)” ที่เน้นการนำขีดความสามารถของบริษัทมาเป็นเครื่องมือในการสร้างผลกระทบเชิงบวกและบรรเทาผลกระทบเชิงลบทางสังคม ควบคู่ไปกับการแบ่งปันและร่วมกันพัฒนาแนวคิดหรือนวัตกรรมในการดำเนินงาน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในระยะยาว
Competency
นำขีดความสามารถของบริษัทมาเป็นเครื่องมือในการสร้างผลกระทบเชิงบวกและบรรเทาผลกระทบเชิงลบทางสังคม
Creation
ร่วมแบ่งปันและพัฒนาแนวคิดหรือนวัตกรรมในการดำเนินงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
Collabouration
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัท พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
Connection
ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในระยะยาว
การดำเนินงาน