dcsimg

เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
บริษัทเชื่อมั่นว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ชุมชนและสังคมจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน และด้วยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีและหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของบริษัท (ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท) บริษัทจึงมุ่งส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะรอบพื้นที่ที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ โดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมผ่านรูปแบบการสนับสนุนที่หลากหลายได้แก่ การสนับสนุนเงิน การมอบสิ่งของ การทำจิตอาสา รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อร่วมสร้างสังคมให้มั่นคงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภาพรวมของประเทศ
รูปแบบการสนับสนุนทางสังคม (ล้านบาท)
เงินสด 372.31
สิ่งของและบริการ 14.24
ชั่วโมงการทำจิตอาสา 48.07
ค่าบริหารจัดการ 20.57
หมายเหตุ: การสนับสนุนสังคมทั้งในรูปแบบตัวเงินและสิ่งของแยกเป็นการบริจาค 27% การลงทุนสนับสนุนชุมชน 36% และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด 37%
การดำเนินงาน