dcsimg

เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
กองทุนคืนสุขผู้สูงวัย
ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้สร้างคุณค่าให้กับครอบครัวและคนในชุมชน บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ “ซีพีเอฟคืนสุขผูสู้งวัย” เมื่อปี 2554 และสานต่อการดำเนินโครงการด้วยการจัดตั้ง “กองทุน ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” ในปี 2555 เพื่อจัดทำแนวทางและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพได้อย่างต่อเนื่อง
“กองทุน ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุรอบโรงงานและฟาร์มที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยให้การสนับสนุนทั้งในรูปแบบของเงินช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงชีพจนถึงแก่กรรม จำนวน 2,000 บาท/เดือน/คน การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และการออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมกลุ่มด้านสังคมเพื่อสร้างคุณค่าทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และพนักงาน เช่น กิจกรรมรดน้ำดำหัว กิจกรรมฟังเทศน์ การตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุ การทำความสะอาดที่พัก รวมไปถึงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย
ปัจจุบัน มีผู้สูงอายุที่อยู่ในการสนับสนุนของกองทุนฯ ราว 460 คน ภายใต้งบสนับสนุนประมาณ 14 ล้านบาทต่อปี
การดำเนินงาน