"ร่วมเติมชีวิตที่ดี
ร่วมสร้างคุณค่า
ที่ยั่งยืน"

จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ ความยั่งยืนมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของ CPF มากขึ้น โดยนักลงทุนจะใช้ข้อมูลการประเมินหรือการจัดอันดับบริษัท/หุ้นยั่งยืน ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศในการพิจารณาการลงทุน

คลิก!! อ่านรายละเอียด

"ซีพีเอฟ" จะคงอยู่ท่ามกลางแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง อย่างมั่นคงแข็งแกร่ง จำเป็นต้องปรับตัวอย่างสร้างสรรค์

ก้าวสู่ปีที่ 6
รายงานความยั่งยืน
ของซีพีเอฟ

เคยรู้หรือไม่ว่า...ป่าชายเลนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เพราะเป็นศูนย์รวมความหลากหลายที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างบกและทะเล แต่ปัจจุบันปัญหาป่าชายเลนของประเทศนับว่าอยู่ในสภาพถดถอย ซึ่งสาเหตุของปัญหาในการจัดการป่าชายเลนมีหลายประการด้วยกัน

คลิก!! อ่านรายละเอียด

สู่ปีที่ 4 จากต้นกล้า
สู่ผืนป่าอันอุดม
ในโครงการซีพีเอฟ
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน

พื้นที่สมุทรสาคร สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนได้มากถึง 100 ไร่ ในช่วงระยะเวลาไม่ถึง 4 ปี และอีกไม่นานก็จะเห็นความสมบูรณ์ของป่าชายเลนกลับมาอีกครั้ง

6 ชีวิต
เบื้องหลัง
ทีมยุทธศาสตร์
ป่าชายเลน

ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจ ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย พร้อมร่วมบรรเทาสถานการณ์ความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝั่ง จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนได้มากถึง 100 ไร่ในช่วงระยะเวลาไม่ถึง 4 ปี

คลิก!! อ่านรายละเอียด

ลานวัด
จากเถ้าชีวมวล

ศูนย์การเรียนรู้การทำอิฐบล็อคจากเถ้าชีวมวล
ชุมชนวัดดอยติ ลำพูน

ยี่สิบกว่าปีก่อน บนยอดเขาเล็ก ๆ กลางเมืองลำพูน ภิกษุหนุ่มเทปูนลงในแม่พิมพ์ไม้แบบโบราณ แล้วทุบด้วยมือเปล่า หวังจะปั้นอิฐตัวหนอนปูให้เต็มลานวัด ทุ่มเททำอยู่เป็นปี ได้อิฐแค่สามพันกว่าก้อน เป็นใครใครก็หมดแรง

คลิก!! อ่านรายละเอียด

หลวงพ่อประชุมหมู่
สามเณรบนลานวัด
ที่ปูอิฐกันเอง
ดูเรียบร้อยสะอาดตา

ศูนย์การเรียนรู้การทำอิฐบล็อคจากเถ้าชีวมวล
ชุมชนวัดดอยติ ลำพูน