ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเฉกเช่นประเทศอื่นๆ ในโลกนี้ โดยจากการสำรวจของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ(สคช.) คาดการณ์ว่าในปี 2573 ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของกลุ่มเด็ก หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ เราเตรียมพร้อม รับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้กันรึยัง!!

คลิก!! อ่านรายละเอียด

องค์การสหประชาชาติ คาดการณ์ว่าในช่วง
ปี 2001-2100 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ

เดินหน้าสู่ปีที่ 7
โครงการกองทุน ซีพีเอฟ
คืนสุขผู้สูงวัย

ผู้สูงอายุ อิ่มอกอิ่มใจ เมื่อมีคนมาดูแล

ร่วมส่งเสริมคุณค่าของความกตัญญู

จากค่านิยมขององค์กร บนหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ต่อประเทศ ประชาชน และแนวคิดการดำเนินธุรกิจบนหลักความซื่อสัตย์มีคุณธรรม รู้จักการตอบ แทนบุญคุณ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาส่งเสริมสังคมใกล้บริเวณรอบสถานประกอบการทั้งฟาร์มและโรงงาน ตลอดจนในพื้นที่่ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ผ่านโครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชุมชนที่หลากหลาย โดยหนึ่งในโครงการที่สอดรับกับการสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย คือ "กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย"

คลิก!! อ่านรายละเอียด

ให้การช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่

สุดสันต์ หนึ่งในพระเอกของชีวิตจริงผู้ดูแลยายปลอด

ในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย

สุดสันต์ ศิริบำรุง
หนึ่งในผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ในการดูแลผู้สูงวัย

รอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุข
ของยาย คือกำลังใจของทุกคน

เพื่อนพนักงาน
ร่วมกันดูแลยาย

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความกตัญญูเกื้อกูลโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่อดีตเคยเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ เลี้ยงดูลูกหลานให้เติบโตจนมาทุกวันนี้ นอกจาก ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุในโครงการกองทุนซีพีเอฟคืนสุขผู้สูงวัย ที่ให้การดูแลทั้งในด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย อาหาร ข้าวของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแล้ว พนักงานผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลผ้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุรอบรั้วโรงงานและฟาร์มทั่ว ประเทศกว่า 500 คนต่อปี ติดตามหนึ่งในเรื่องราวของเพื่อนพนักงานที่มุ่งมั่นตอบแทนกตัญญูแก่ผู้สูงอายุกับ สุดสันต์ ศิริบำรุง